Free our last 6 dolphins in Belgium.

Manifestation / Demonstration

June 27th : International action for the closure of dolphinaria in Europe

europe-demo-2015
PRESS RELEASE

International action at the Atomium in Brussels for the closure of dolphinaria in Europe

For a few hours on June 27th the field under the Atomium in Brussels will be the scene of an impressive protest. Five different animal rights groups will work together that day, to express their displeasure through visual figures like the word FREEDOM and a huge dolphin. Their message will be addressed to the governments of EU Member States that still allow exploitation of dolphinariums.

The European legislation prohibits the commercial use of marine mammals, but makes an exception for scientific or educational purposes. However, campaigners believe that the trapping and conditioning of dolphins affects their behaviour and suppresses their natural instincts, so that they can not contribute to educational purposes anymore. In the wild these animals roam hundreds of kilometres every day and live and hunt in complex close social and family relationships. They are taken away from their natural environment, ripped apart from their family and placed in chlorinated concrete tanks. The hunting instinct is reduced to begging for a dead fish thrown to them after they perform senseless tricks.

In a dolphinarium, the animals are not able to use their echolocation. This unique orientation and hunting system consists of emitting sonar, allowing them to determine the location, distance, shape and density of prey and objects. In a concrete tank their sonar is bounced against the walls like an echo that reverberates in their heads. This leads to serious confusion of the sensory apparatus. Therefore, several dolphinariums use antidepressants to keep the dolphins quiet and active for shows. The protesters believe that it is not possible to study the natural behaviour of dolphins in aquariums, since that behaviour is destroyed.

Europe also requires that the enclosures in zoos are as close as possible to the natural environment of the captive animal. However, recent scientific research has shown that it is impossible to mimic a living environment of the ocean. Nothing can beat the wind, waves, algae and live fish found in the ocean. Nothing can mimic the immense space, movement and pressure of the ocean depths.

Nothing can replace the Dolphins natural instinct to hunt as a team and the distance all marine mammals travel whilst migrating.  The infrastructure of the Bruges Boudewijnpark (where four of the seven dolphins were born in the ocean) is totally inadequate to meet the needs of the animals. Their situation is even worse than those in neighbouring countries. Since the pool is indoors, the Dolphins never see daylight and they never breathe fresh air. This lack of essential necessary care is reflected in poor health and laborious reproduction. Since 2003, only one pregnancy has been successfully completed in the Boudewijnpark, and Origi a baby born in 2014 died after only a week. Origi is the 22nd dolphin that has died in Boudewijnpark.

10 European Member States (Austria, Cyprus, Ireland, Czech Republic, Slovakia, Estonia, Latvia, Hungary, Poland and Luxembourg) have already banned dolphinariums. These states find that keeping marine mammals in captivity is no longer ethical in this century.

The protest in Brussels was organised for the first time two years ago by Yvon Godefroid of Dauphins Libres and Annelies Mullens, a doctor in the endocrine medicine, assisted by La Dolphin Connection France. In 2014 both Yvon & Annelies were assisted by the animal rights organization BiteBack and La Dolphin Connection, 400 participants from nine different European countries joined them.

This year, with the cooperation of Bite Back, Sea Shepherd Belgium, Blue Shark Conservation, the Dutch Dolphin Motion and animal lover actor Pol Goossen they have the ambition for an even larger number. The initiators of the action welcome anyone with a heart for animals on Saturday, June 27th at 14:00 in the area under the Atomium in Brussels.

For more information about cetaceans in captivity:

A Fall From Freedom trailer:

A Fall From Freedom film (with French subtitles): https://www.youtube.com/watch?v=p7kQYj2MgAY

________________________________________

Contacts Dutch press:

Annelies Mullens
Bite Back Limburg
0474 / 52.73.61 – annelies.mullens@jessazh.be

Katrien Vandevelde
Media Responsible Sea Shepherd Belgium / Founder Blue Shark Conservation
0473 / 39.51.30 – katrien.vandevelde@blueshark.be

Contacts French press:
Yvon Godefroid
Dauphin Libres
0473 28 22 98 – dauphinlibre@gmail.com


Dauphins Libres is fighting for an end to dolphinaria in Belgium and all over the world since 1995.
In 1988 Dauphins Libres organised the first demo for the closure of the dolphinarium in Antwerp (Zoo). The organisation investigated the living circumstances of the dolphins in the dolphinarium and published how many dolphins died there. In 1999 the dolphinarium was closed thanks to the efforts of Dauphins Libres and Ric O’Barry.
Dauphins Libres inquires also the living conditions of the dolphins in Boudewijn Seapark, Marineland, Parc Astérix and Planète Sauvage. Dauphins Libres publishes a succesfull website and is member of the French association « La Dolphin Connection”.

Sea Shepherd Conservation Society is an independent organization with the aim of protecting the world’s oceans and marine life. Oceans are being emptied of fish species and these species are threatened with extinction. There are international treaties and agreements to protect nature and the oceans but the plunder continues unabated because no agency monitors compliance with the laws and treaties. Sea Shepherd carries out direct action to enforce the existing regulations.

Bite Back provides information to businesses and consumers and asks them to consume animal friendly products. In addition, they actively promote veganism, animal-free products, animal friendly clothing and entertainment where animals are not being exploited. Because animals have a value, irrespective of their possible usefulness to man.

morgan-12-05

Morgan at Loro Parque

Blue Shark Conservation is a Belgian unincorporated association dedicated to the protection of the oceans and its inhabitants, through the initiation of specific targeted projects. Depending on its mission Blue Shark often works with national and international non-profit organizations and NGOs, providing agencies with support services during their campaigns, for a sustainable use of marine ecosystem services. In addition, Blue Shark also provides information through publishing articles, giving lectures on the overfishing of sharks and donating photographic material about the underwater world.

Dolphin Motion actively works against the exploitation of cetaceans and was the coordinator of the actions and lawsuits around the struggle for Morgan the orca.

Text : Katrien Vandevelde. Media Responsible Sea Shepherd Belgium/Founder Blue Shark Conservation


Internationale actie voor de sluiting van dolfinaria in Europa

europe-demo-2015
PERSBERICHT

Internationale actie aan het Brusselse Atomium voor de sluiting van dolfinaria in Europa

Op 27 juni wordt het terrein onder het Atomium te Brussel voor een paar uur het toneel van een een indrukwekkende protestactie. Vijf verschillende dierenrechtenorganisaties werken die dag samen om hun gemeenschappelijke ongenoegen via visuele figuren kenbaar te maken. Hun boodschap is gericht aan de regeringen van Europese lidstaten die het uitbaten van dolfinaria nog steeds toelaten.

De Europese wetgeving verbiedt het commerciële gebruik van zeezoogdieren, maar maakt een uitzondering voor wetenschappelijke of educatieve doeleinden. De actievoerders zijn echter van mening dat het opsluiten en conditioneren van dolfijnen hun gedrag en natuurlijke instincten zodanig beïnvloedt dat ze geen bijdrage meer kunnen leveren in die zin. In de vrije natuur zwerven deze dieren tot honderd kilometer per dag en leven en jagen ze in complexe en hechte sociale familieverbanden. Ze worden van deze natuurlijke leefwereld en hun familie weggerukt en geplaatst in gechloreerde betonnen bassins. Het jachtinstinct wordt gereduceerd tot een bedelen voor dode vis, die ze toegegooid krijgen na het verplicht uitvoeren van zinloze kunstjes.

In een dolfinarium kunnen de dieren bovendien geen gebruik maken van hun echolocatie. Dit unieke oriëntatie- en jachtsysteem bestaat uit het uitstoten van sonargolven. Het laat hen toe de locatie, afstand, vorm en dichtheid van prooien en voorwerpen te bepalen. In een betonnen tank stuitert die sonar echter tegen de muren, als een echo die in hun hoofd blijft nagalmen. Dat leidt tot ernstige verwarring van het zintuigelijke apparaat. Verschillende dolfinaria grijpen daarom naar antidepressiva om hun dolfijnen welwillend en actief te houden voor shows. De actievoerders zijn ervan overtuigd dat het niet mogelijk is om in dolfinaria de essentie van dolfijnen te bestuderen, vermits die essentie er wordt vernietigd.

Europa eist ook dat de verblijven in dierentuinen zoveel mogelijk de natuurlijke omgeving benaderen. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft echter aangetoond dat het onmogelijk is om een leefomgeving als de oceaan na te bootsen. Niets kan de wind, de golven, de algen, de vissen, de immense ruimte en de druk van de dieptes nabootsen. Niets kan de jacht in teamverband en de verre reizen die migrerende zeezoogdieren maken, vervangen.

Ook de infrastructuur van het Brugse Boudewijn Seapark – waar vier van de zeven dolfijnen die er huizen in de vrije natuur werden geboren – is volstrekt ontoereikend om in de noden van de dieren te voorzien. Hun situatie is zo mogelijk zelfs nog driester dan die van lotgenoten in de omringende landen. Vermits het bassin overdekt is zien deze dieren immers nooit direct daglicht en ademen ze nooit buitenlucht. Dit gebrek aan noodzakelijke zorg uit zich in een zwakke gezondheid en een moeizame voortplanting. Sinds 2003 werd er slechts één zwangerschap succesvol volbracht in het Boudewijn Seapark en de in 2014 geboren baby Origi bezweek reeds na een week. Origi was de 22ste dolfijn die in het Boudewijnpark overleed.

10 Europese lidstaten (Oostenrijk, Cyprus, Ireland, Tsjechië, Slovakije, Estland, Letland, Hongarije, Polen en Luxemburg) hebben dolfinaria reeds verbannen. Ze vinden dat het houden van zeezoogdieren in gevangenschap niet meer ethisch te verantwoorden is in deze tijd.

Het protest in Brussel werd twee jaar geleden voor het eerst georganiseerd door Yvon Godefroid van Dauphins Libres en Annelies Mullens, een arts in de endocriene geneeskunde. In 2014 brachten ze bijgestaan door de dierenrechtenorganisatie Bite Back, 400 deelnemers uit negen verschillende Europese landen op de been. Dit jaar gaan ze aangesterkt met Sea Shepherd Belgium, BlueShark Conservation, de Nederlandse Dolphinmotion en dierenvriend acteur Pol Goossen voor een nog groter aantal.
De initiatiefnemers van de actie verwelkomen iedereen met een hart voor dieren, op zaterdag 27 juni om 14:00 op het terrein onder het Atomium te Brussel.

Meer informatie rond dolfijnachtigen in gevangenschap:
A Fall From Freedom trailer:

A Fall From Freedom film (met Franstalige ondertiteling): https://www.youtube.com/watch?v=p7kQYj2MgAY

Contactpersoon Nederlandstalig:
Annelies Mullens
Coördinator Bite Back Limburg en initiatiefneemster van de actie voor sluiting van Europese aquaria
0474/52.73.61 – annelies.mullens@jessazh.be
Contactpersoon Franstalig:
Yvon Godefroid
Oprichter Dauphins Libres en initiatiefnemer van de actie voor sluiting van Europese aquaria
0473/28.22.98 – dauphinlibre@gmail.com


Dauphins Libres strijdt voor de vrijlating van alle walvisachtigen internationaal en voor een dolfinariumvrij België sinds 1995. Dauphins Libres organiseerde in 1998 de allereerste Belgische actie voor de sluiting van het toenmalige dolfinarium in de Antwerpse Zoo. De organisatie onderzocht de omstandigheden in het aquarium en bracht aan het licht hoeveel dolfijnen er reeds gestorven waren. Met de hulp van Ric O’Barry (The Cove) en andere organisaties werd het dolfinarium uiteindelijk verplicht te sluiten. Sindsdien inventariseert en volgt Dauphins Libres de levens en levensomstandigheden van alle dolfijnen in Boudewijn Seapark, Marineland, Parc Astérix en Planète Sauvage. De vereniging voerde ook succesvolle campagnes in Quebec en Mauritius. Daarnaast is ze nog lid van de Franse ‘La Dolphin Connection’ en schrijft artikels voor hen.

Sea Shepherd Conservation Society is een onafhankelijke organisatie met als doel: wereldwijd beschermen van oceanen en zeeleven. Oceanen worden leeggevist, soorten zijn met uitsterven bedreigd. Er bestaan internationale verdragen en afspraken om natuur en oceanen te beschermen maar de plundering gaat onverminderd door omdat geen enkele instantie het naleven van de wetten en verdragen controleert. Sea Shepherd voert directe actie om de bestaande regelgeving te doen naleven.

Bite Back geeft voorlichting aan bedrijven en consumenten en vraagt hen om diervriendelijk te consumeren. Bovendien promoten wij actief veganisme, diervrije producten, diervriendelijke kleding en amusement waar geen dieren voor worden uitgebuit. Want dieren hebben een waarde op zich, ongeacht hun eventuele nut voor de mens.

BlueShark Conservation is een Belgische feitelijke vereniging die zich inzet voor de bescherming van de oceanen en zijn bewoners via het initiëren van specifiek gerichte projecten. In functie van haar missie werkt BlueShark vaak samen met nationale en internationale non-profitorganisaties en NGO’s en ze verleent deze instanties ondersteunende diensten tijdens hun campagnes voor een duurzaam gebruik van mariene ecosysteemdiensten. Daarnaast geeft BlueShark ook voorlichting via het publiceren van artikels, het verzorgen van lezingen betreffende de overbevissing van haaien en het doneren van fotografisch materiaal over de onderwaterwereld.

Dolphinmotion werkt actief tegen de uitbuiting van dolfijnachtigen en was de coördinator van de acties en rechtzaken rond de strijd om orka Morgan.

morgan-loro-parque-12-05

Morgan


Action internationale pour la fermeture des delphinariums en Europe

europe-demo-2015

freya

En mémoire de Freya, capturée en Islande et morte au Marineland d’Antibes le 20 juin 2015 à l’âge de 33 ans.

Communiqué de presse

Action internationale pour la fermeture des delphinariums en Europe

Ce samedi 27 Juin, les pelouses de l’Atomium de Bruxelles seront une nouvelle fois le théâtre d’une manifestation impressionnante. 5 groupes de défense des droits des animaux s’uniront pour exprimer leur mécontentement en formant avec leurs corps le mot LIBERTÉ et l’image d’un énorme dauphin.
Leur message s’adresse aux gouvernements des États membres de l’UE qui autorisent encore l’exploitation des delphinariums sur leur territoire.
La législation européenne interdit en principe l’utilisation commerciale des mammifères marins, mais prévoit une exception à des fins scientifiques ou éducatives. Les défenseurs des animaux considèrent cette clause comme un piège, estimant que le confinement des dauphins a une telle incidence sur leur comportement et détruisent à ce point leurs instincts naturels qu’ils ne peuvent contribuer valablement à des fins éducatives ou scientifiques.
En milieu naturel, les dauphins peuvent parcourir plus de 150 km par jour. Ils vivent et chassent au sein de réseaux sociaux complexes et intenses.

bruges-demo-2012-aquatic-jail

Le delphinarium de Bruges

Lorsqu’ils sont capturés ou qu’ils naissent dans des cuves en béton remplies d’eau chlorée, leur instinct de chasse se réduit à mendier des poissons morts qu’on leur jette après qu’ils aient exécuté des tours insensés. Cette vie monotone dans un espace clos affecte la santé mentale et physique des cétacés captifs.
Plusieurs delphinariums (à Nuremberg, notamment) ont donc recours à des tranquillisants et à des antidépresseurs pour garder leurs dauphins calmes et actifs pendant les spectacles.

L’Europe exige que les installations des zoos reproduisent aussi étroitement que possible l’environnement naturel des animaux captifs. Mais il est impossible de reproduire, même de loin, un milieu de vie tel que l’océan. Rien ne peut remplacer le vent, les vagues, les algues, les poissons ou imiter l’espace immense et la pression des profondeurs. Rien ne peut remplacer la chasse en groupe ni les lointains voyages que ces mammifères marins migrateurs effectuent.

L’infrastructure du Boudewijn Seapark à Bruges – dont 4 dauphins sur 7 sont nés en mer – est totalement insuffisante pour répondre aux besoins de ces animaux. Leur situation est encore pire que dans les pays voisins. Dans leur piscine sous dôme, ils ne voient jamais la lumière du jour et ils ne peuvent respirer l’air frais. Ce manque de soins essentiels se manifeste par une mauvaise santé et une reproduction laborieuse. Depuis 2003, une seule grossesse a été menée avec succès au Boudewijn SeaPark. Né en 2014, Origi est mort après seulement une semaine. C’était le 22ième dauphin à mourir au delphinarium de Bruges.

Roxanne-Origi1

Origi et Roxanne.

En France, où le Marineland d’Antibes dispose pourtant de bassins à ciel ouvert bien plus vastes que ceux de Bruges, l’orque Freya vient de mourir d’une longue maladie à l’âge de 33 ans, après 4 fausses-couches et un seul enfant viable.
A l’inverse, en Colombie britannique, l’orque Granny (J2) est âgée de 104 ans. Elle guide toujours ses enfants et ses petits-enfants à travers l’océan, de la Californie jusqu’au Canada, et peut encore couvrir 1.300 kilomètres en une semaine.

J2GrannyWithJ1Ruffles 5

Granny (J2) et son amie Ruffles (J1) de la Communauté des Orques Résidentes du Sud

10 Etats membres de l’Union Européenne (Autriche, Chypre, l’Irlande, la République tchèque, la Slovaquie, l’Estonie, la Lettonie, la Hongrie, la Pologne et le Luxembourg) ont déjà interdit les delphinariums. Ces pays estiment que le maintien de mammifères marins en captivité est désormais contraire à l’éthique du XXième siècle.

La première manifestation pour une Europe sans delphinariums a été organisée à Bruxelles en 2013 par Annelies Mullens, médecin endocrinologue et par Yvon Godefroid (Dauphins Libres), avec l’aide de La Dolphin Connection.
En 2014, ils ont également été aidés par l’organisation de défense des droits des animaux Bite Back. 400 participants venus de 9 pays européens se sont alors joints à cette manifestation.
Cette année, avec la coopération de Bite Back, Sea Shepherd Belgique, Blue Shark Conservation, Dolphin Motion (Pays-Bas) et l’acteur Pol Goossen, un grand ami des animaux, un nombre encore plus important de manifestants est attendu.

Les initiateurs de cette action accueillent toute personne ayant un coeur pour les animaux, le samedi 27 Juin à 14h00 sous l’Atomium à Bruxelles.
Plus d’informations sur les cétacés en captivité:
A Fall from Freedom (sous-titres : La Dolphin Connection)
https://www.youtube.com/watch?v=p7kQYj2MgAY


Contacts presse néerlandaise:

Annelies Mullens
Bite Back Limburg
0474 / 52.73.61 – annelies.mullens@jessazh.be

Katrien Vandevelde
Responsable média pour Sea Shepherd Belgique / Fondateur de Blue Shark
0473 / 39.51.30 – katrien.vandevelde@blueshark.be

Contacts presse francophone :
Yvon Godefroid
Dauphin Libres
0473 28 22 98 – dauphinlibre@gmail.com
Lire aussi : Il faut fermer tous les delphinariums d’Europe


Dauphins Libres lutte pour une Belgique sans delphinarium et contre la captivité des cétacés dans le monde depuis 1995. Il a notamment contribué à la fermeture du delphinarium du Zoo d’Anvers en 1999.

Bite Back fournit des informations aux entreprises et aux consommateurs et leur demande de consommer respectueusement les animaux. En outre, Bite Back encourage activement le végétalisme ainsi que l’usage de produits sans animaux, les vêtements et les divertissements conviviaux où les animaux ne sont pas exploités. Parce que les animaux ont une valeur en soi, indépendamment de leur utilité possible pour l’homme.

Sea Shepherd Conservation Society est une organisation indépendante dont le but est de protéger les océans de la planète et la vie marine. Les océans sont vidés de leurs poissons et les espèces marines sont menacées d’extinction. Il existe des traités et accords internationaux pour protéger la nature et les océans, mais le pillage se poursuit sans relâche, car aucune agence ne surveille l’application des lois et traités. Sea Shepherd mène une action directe pour faire respecter les règlements existants.

Blue Shark Conservation est une association non constituée en société belge dédié à la protection des océans et de ses habitants à travers le lancement de projets spécifiques ciblés. En fonction de ses missions, Blue Shark travaille souvent avec des organisations et des ONG à but non lucratif nationaux et internationaux, et leur fournit les services pour une utilisation durable de l’écosystème marin. En outre Blue Shark fournit également des informations par le biais de publication d’articles, de conférences sur la surpêche des requins et de don de matériel photographique sur le monde sous-marin.

Dolphin Motion travaille activement contre l’exploitation des cétacés et a été le coordinateur des actions et des poursuites judiciaires lors de la lutte pour l’orque Morgan.


Lire aussi :
27 juin 2015 : Fermons tous les delphinariums en Europe !

 

morgan-12-05

Morgan à Loro Parque

 D’après le texte de Katrien Vandevelde. Media Responsible Sea Shepherd Belgium/Founder Blue Shark Conservation


Coupe du Monde : des dauphins jouent au foot tous les jours !

nuremberg-zoo

A l’heure où le Mundial sature tous les médias, rappelons que les humains ne sont pas les seuls à jouer au ballon.
Des dauphins le font aussi, 2 ou 3 fois par jour, sous la contrainte de la faim et du dressage, lors de shows de cirque obscènes.

Rien qu’en Europe, dans 15 pays de l’Union, 34 delphinariums enferment plus de 300 petits cétacés, orques, dauphins, bélugas et marsouins. Ces mammifères marins nés pour l’océan libre alimentent une industrie du loisir formidablement lucrative.

dauphin-ballon
Il suffirait pourtant de modifier deux Directives européennes pour interdire à jamais ce marché criminel, qui se développe aujourd’hui dans le monde entier au prix de grandes souffrances.

Afin d’exiger de l’Union Européenne qu’elle mette fin aux delphinariums, une manifestation spectaculaire se tiendra au pied de l’Atomium le 28 juin 2014 à 14heures.

Ric O’Barry, ex-dresseur de dauphin Flipper et acteur principal du film «The Cove» sera présent en Belgique à cette occasion.

 

ric-japan-activist

Infos complémentaires :
https://freedolphinsbelgium.wordpress.com/2014/06/09/pour-une-europe-sans-delphinariums-manifestation-a-bruxelles/

 

atomium3-6-2014

Photo 1 :
En mer, aucun dauphin ne joue au ballon. Pourquoi montrer cela aux enfants ?
Ici, à Duisburg. Ivo, le joueur de foot, a été capturé en mer. Il a survécu à l’enfer du delphinarium d’Anvers avant d’échouer en Allemagne.

allemagne-duisburg1

Photo 2 :
Le delphinarium de Bruges est contraint par un avis de la Commission du Bien-être Animal d’élargir ses installations et de renforcer l’enrichissement environnemental de ses captifs. Au lieu de quoi, il acquiert aussitôt deux nouveaux dauphins et laisse mourir le vieux Beachie, malade des poumons et à moitié fou.
beachie-dolphin-scan

Photo 3 :
Cette orque du Marineland d’Antibes a les dents brisées à force de ronger les barreaux de sa cage. Il s’agit de Wikie, la mère de Moana (née par insémination artificielle) et de Keijo (né de l’inceste).

wikie-antibes-orque

Photo Hellen


A propos de la manifestation de 2013 :

http://rue89.nouvelobs.com/rue89-planete/2013/06/15/dauphins-orques-belugas-liberons-les-cetaces-captifs-243203

 

foot


For a dolphinaria-free Europe : demonstration in Brussels 2014

allemagne-duisburg1

On the 28th of June 2014, an important demonstration will take place in Brussels to demand the closure of all the dolphinaria in Europe.
This event will bring together hundreds of dolphin defenders from all around the world. They will meet at the Atomium around Ric O’Barry, the former trainer of Flipper and main actor of « The Cove », and they will demand – like last year – to urgently stop the slavery of cetaceans in Europe.

 

Ric_Marineland_Demo_Mike_Garrett_5-13

Currently, 15 countries within the EU are housing 34 dolphinaria, places that exhibit more than 300 small cetaceans, orcas, belugas, dolphins and porpoises. These places are selling circus shows to children, photo or contact sessions, therapies or «swimming with dolphins» sessions.

Annex A of the Directive No.338/97 of the European Council normally prohibits any commercial use of these marine mammals. But an exception exists in the text, an exception which allows their importation for scientific, educational or conservation purposes. This article should be suppressed, as dolphinaria do not contribute at all to science, education or protection of the species. EC Directive 1999/22 also requires – for all the animals in zoos – an environment that is as close as possible to the conditions of life in their natural environment.

belugas-valences

The most recent scientific research tells us that it is strictly impossible to give those cetaceans the exact same life than the one they have in the ocean. Nothing can imitate the wind, the waves, the algae, the fish, the space or the pressure in the depths. Nothing can replace the joy to be hunting together and to travel far.

Nothing can replace the complex and friendly societies of these marine creatures, with such a high intelligence and a deep sensitivity.
france-antibes-orca-2014-I

To keep these lucrative attractions in Europe these days encourages the emerging countries (China, Middle East, Iran, Iraq, Pakistan, Vietnam, Thailand) to open hundreds of new aquatic prisons and to increase the catches in Japan, Russia, Cuba, Mexico or the Solomon Islands.

thailand-pattaya-pink-dolphin

In the US, the film «Blackfish» is shaking SeaWorld and, with it, all the captivity industry. Certain schools refuse to send their kids to the delphinarium, rock stars boycott the shows, members of parliament suggest laws to ban captivity.

It is time for Europe to follow the same path and to put an end, once and for all, to this degrading industry, that inseminates dolphins like cattle, imprisons them in bare tanks and misinforms the public about the real life of cetaceans.

 

belgique-linda_06 copy

 

Informations :
https://www.facebook.com/events/754282354598398/

Petition
https://secure.avaaz.org/en/petition/All_dolphinaria_must_be_closed_in_Europe/

 

morgan-12-05Morgan in Loro Parque

 


Le Delphinarium de Bruges face à Bite Back

bite-back-bruges1Bite Back devant le Boudewijn Seapark

Une cinquantaine d’activistes de Bite back, une organisation de défense des droits des animaux, ont mené samedi une action à l’entrée du parc d’attractions Boudewijn Seapark de Bruges afin de dénoncer la captivité des dauphins.

« Nous ne voulons rien de moins que la fermeture » du parc, ont-ils fait savoir.
Les activistes ont distribué des tracts aux visiteurs pour les informer des conséquences qu’ont pour les dauphins la vie en captivité et la participation quotidienne à des spectacles aquatiques.

« Le dressage et les conditions de vie des dauphins les détraquent: en captivité, ils souffrent de maladies de la peau et de stress, deviennent fous et cela finit par mener à des actes d’auto-mutilation et à des comportements qui ne sont pas naturels », dénonce l’organisation. D’autres actions suivront bientôt, annonce Bite Back, qui a notamment reçu le soutien des ONG Sea Shepherd, qui a pour but la défense internationale des océans et de la vie marine, et Dauphins Libres, qui milite pour une Belgique sans delphinarium.
(Belga)

bite-back-presseLa delphine Roxanne et son dernier bébé

On notera d’abord avec étonnement que cette dépêche est illustrée par la photo de Roxanne et de son petit BS-TT-B1201, mort 4 jours après sa naissance, le 3 septembre 2012. Soit 3 enfants morts entre 2011 et 2012 pour cette malheureuse capturée en mer, et tant d’autres avant eux.

En bassin, les delphines sont comme des vaches reproductrices. On les insémine de la même manière. La loi l’autorise puisqu’elle concède aux delphinariums le statut de zoo et leur impose dès lors d’assurer la reproduction d’une espèce en danger en vue de sa sauvegarde et de son réintroduction. Le dauphin Tursiops truncatus n’est pourtant pas une espèce prioritaire selon l’IUCN et aucun né captif n’est jamais remis en mer. Quant aux recherches menées par Bruges, c’est de la plaisanterie.

bite-back-bruges9
BITE BACK est une courageuse association de défense animale qui opère principalement en Flandres et aux Pays Bas.
Elle a récemment menée une action au Dolfinarium de Hardewijk mais participait déjà à la grande manifestation de juillet 2004 devant celui de Bruges. Elle vient de lancer un site : http://www.voorvermaakzonderdieren.nl/ assorti d’une pétition.
Rappelons qu’il existe une seconde pétition en langue française sur Avaaz, adressée à Mme Laurette Onkelinx.

Il s’agit ici d’en finir avec les atermoiements de nos responsables politiques.  Depuis plus de 3 ans, une commission fédérale relative au bien-être des dauphins de Bruges discute en effet sur le fait de savoir si des cétacés enfermés toute leur vie sous un dôme obscure dans de petites piscines pleines d’eau chlorée, sont heureux.   

Octobre, c’est la morte saison qui commence. Très peu de visiteurs, des jeunes parents et leurs gosses à l’arrière, franchissant la grille du delphinarium entre une haie de manifestants. Pour nos dauphins physiquement adaptés au climat de la Floride ou des Caraïbes, une salle sombre et glacée, l’ennui atroce, les piscines vides aux murs nus parcourue sans fin, comme on marche dans sa cellule.
Comment Puck a-t-elle pu tenir si longtemps ? Et Roxanne ?
Beachie, lui, ne va pas bien. Le ciel et le vent marin du lagon de Hardewijk lui manque. Il respire mal. On le gave d’antibiotiques, avant et après le spectacle.
Yotta, qui faillit récemment mourir lorsque son bébé resta coincé mort dans son ventre, ne serait pas non plus au mieux de sa forme, selon certaines rumeurs. Et quant au Boudewijn Seapark lui-même, ce se serait encore pire.

aspro-ocio-palmitosAspro Ocio opère dans 8 pays d’Europe.

Aspro Ocio, la compagnie espagnole qui détient l’entreprise semble vouloir quitter le navire et lâcher cette attraction peu rentable et peu inventive. Qui la reprendra ?
Popsaland ? Le Studio 100 ? Pairi Daiza ? La tentation serait grande d’y investir alors des améliorations majeures dans l’environnement des dauphins, sous les applaudissements d’une foule qui voit déjà en ce zoo géant le sauveur des éléphants de cirques. Mais nous savons de source sûre que son directeur, M. Eric Domb, est un gestionnaire de parc animalier de la nouvelle génération. Il sait que son public est désormais très sensible au bien-être animal et se refuse donc à héberger des dauphins captifs.

delphinarium-de-bruges-en-ruinesLe bassin des otaries fuit : c’est la misère partout dans le parc

Studio1002
Popsaland est également un repreneur possible

Une loi récente, dont on attend les arrêtés d’application, interdit tout animal sauvage dans les cirques en Belgique. Un travail de fond mené par GAIA depuis bien des années. Cette décision n’est pas sans conséquence.
En effet, si les tigres et les lions (pourtant tous nés en captivité) ou bien les éléphants (le plus souvent capturés), ne peuvent plus être exhibés au public pour exécuter des tours, on se demande pourquoi les dauphins pourraient encore l’être.
3 des 6 prisonniers de Bruges sont nés dans le Golfe du Mexique. Les 3 autres sont nés sous le dôme obscure, zombies malades et dépressifs qui jamais de toute leur vie n’ont vu voler une mouette, entendu le ressac, ressenti la douceur du vent et du soleil ou la claque au poitrail des rouleaux que l’on fend.

Au XXième siècle, et alors que l’Inde vient de déclarer le dauphin « personne non-humaine dont la détention seule est une forme de maltraitance », la Belgique ne peut plus tolérer l’existence des delphinariums, quel qu’en soit l’attrait financier. Et il devrait en aller de même pour tous les pays d’Europe.

taiji-tursiops-massacre-17-12-2012Capture à Taiji

 

Lire aussi :

La vie de Beachie, dauphin reproducteur à Bruges (EN)

La vie de Beachie, dauphin reproducteur à Bruges (FR)

Il faut fermer le delphinarium de Bruges

Les 6 dauphins de Bruges

Pour une Europe sans delphinarium !

Bite Back contre les delphinariums

Aspro Ocio veut quitter le navire : les dresseurs sont inquiets

anneliese-and-her-son-Willem-at-BruggePhoto Arnaud Artnow

bite-back-bruges2

bite-back-bruges10

bite-back-bruges12

bite-back-bruges5

bite-back-bruges-final


La Marche pour les éléphants. 4/10/2013. Bruxelles.

marche-elephant-mutilation

Nous affrontons aujourd’hui la plus grande crise de braconnage de tous les temps. Chaque année, des dizaines de milliers d’éléphants sont abattus pour leur ivoire. Les braconniers tuent les éléphants de tous âges. Nous avons pu voir que parmi les plus récentes des expéditions illicites d’ivoire, on trouvait les défenses d’éléphants très jeunes.
De même, les rhinocéros sont tués à un rythme sans précédent en Afrique et en Asie. De nombreuses espèces et sous-espèces de rhinocéros ont déjà disparu ces  dernières années.

Les tigres sont chassés pour leur fourrure peaux et leurs os. Mais au fur et à mesure que leur espèce s’éteint, les lions d’Afrique sont en train de prendre leur place dans le commerce illégal d’espèces sauvages.
Et ce sont là que des espèces bien connues du public, du fait des grandes compagnies  de protection de la nature et les médias.
Mais il y a tellement d’autres encore !

Saviez-vous que chaque année, plus de 180.000 pangolins sont tués pour leur viande et leurs écailles ?
Saviez-vous que plus d’un million de serpents et de crocodiles sont tués chaque année pour fabriquer des chaussures, des ceintures, des portefeuilles et des sacs à main ? Saviez-vous que la Namibie et le Canada vendent des centaines de milliers de peaux de phoques et d’otaries chaque année ?
Chaque année, près de 2 millions de perroquets sont vendus et la Chine consomme à elle seule 150 millions d’hippocampes.

marche-Parrot-trade-in-W-AfricaPerroquet du Sénégal, le plus vendu de tous.

Le plus affligeant dans tout cela, c’est que personne n’a vraiment besoin d’ivoire, personne n’a vraiment besoin de corne de rhinocéros, d’ossements de lion, de peaux de serpents ou de peaux de phoques.  Personne n’a vraiment besoin d’un perroquet en cage.

marche-ivory-carving-car

Voiture plaquée ivoire

Notre monde devrait progresser au-delà de ce massacre de la faune, d’autant plus que nos enfants ne verront jamais ces espèces si le commerce continue. Nos organisations internationales ont échoué en matière de conservation de la faune. La CITES favorise le commerce de l’ivoire, la chasse à l’ours polaire et les trophées de chasse au lion. La CITES permet le commerce de rhinocéros vivants entre l’Afrique du Sud et la Chine.

marche-the-live-rhino-trade-from-south-africa-1

Pieter’s Blog (Lion Aid)

La CITES est une organisation régulant le commerce de la faune sauvage avec plus de 170 pays membres. La CITES est totalement inefficace pour prévenir ce trafic illicite et le promeut  au contraire en permettant ainsi à un commerce illégal de vendre et d’acheter légalement des milliers d’espèces ayant une valeur financière.

marche-wild-lionsUn être magnifique, une culture fascinante

Il faut que ce soit des gens comme nous, des citoyens, qui réclament la fin du commerce des espèces sauvages.
Les animaux ne sont pas une marchandise. Nous ne permettrons pas cela, nous n’en consommerons pas, et nous ne garderons plus le silence sur les pays qui en consomment.
Si ce que nous défendons ici n’est pas entendu de nos gouvernements, nous ne verrons plus de lion que dans un zoo, plus d’hippocampe que dans un aquarium et plus de perroquet que dans une cage.

march-elephantsincaptivity1L’éléphant survit mal au zoo et s’y reproduit peu

Si nous parvenons pas à faire entendre nos voix, nous devrons vivre avec des savanes silencieuses, des forêts silencieuses, des océans et des cieux vides.

Pieter Kat/ LionAid


marche-deforestation-report-finds-organized-crime-responsible-for-ninty-percentLa main du crime

INFOS
Marche Internationale pour les éléphants, les rhinocéros et les lions
Bruxelles, vendredi 4 octobre à 14 heures.
Place Victor Horta (Gare du Midi)

marche-octobre-4
Image Marie-France Rivière

Pétition pour réveiller la CITES

cites


Le Plus grand “Jour du Dauphin Japonais” jamais réalisé !

taiji-protest-septembre-2013

5 septembre, 2013.
Un article de Laura Bridgeman

Wow ! Le Jour du Dauphin Japonais de cette année fut un succès retentissant !
Avec 117 événements et plus de 16.200 participants dans d’innombrables villes à travers le monde, ce fut certainement le plus grand et le meilleur JDD qu’on ait jamais connu !

Toute l’équipe de Save Japan Dolphins et de Dolphin Project souhaite adresser un immense MERCI à chaque organisateur de cet événement unique et aux participants qui ont travaillé dur pour faire de cette journée ce qu’elle fut : inspirante, positive, efficace.

light-slogan

Nous aimerions dire un super-grand merci à notre partenaire, Save Misty the Dolphin, qui a créé le nouveau site de la Journée du Dauphin Japonais et a aidé beaucoup d’entre vous à  metre ces manifestations sur pied. Merci aussi d’avoir maintenu la pression médiatique sur ce grand jour. Vous trouverez sur cette page toutes les photos de cet évènement. Sauvez Misty, et vous les gars, que ça rock !japon-misty

Ric O’Barry était à Taiji le 1er septembre dernier, rejoint par de nombreux militants japonais. Il a dit ceci à propos du JDD :
« Nous pouvons voir le changement qui se passe ici à Taiji et dans le reste du monde. Tout le mérite en revient aux efforts inlassables de milliers de militants incroyables à travers le monde, qui oeuvrent à faire de cette planète un lieu meilleur, plus sûr pour les dauphins. Sans vous tous, rien de tout cela ne serait arrivé. Ensemble, nous pouvons – et nous allons – mettre fin aux abus sur les dauphins !
Merci aussi à ceux qui nous ont aidé à faire passer le mot à propos du JDD, tels que la WDC et de nombreuses autres organisations. Je dirais donc qu’il est temps pour vous tous de prendre un temps de repos et de vous installer dans votre plus confortable fauteuil. Vous l’avez bien mérité ! »

jdd-2013-1

Le Jour du dauphin Japonais à Bruxelles 

Quelques photos prises au hasard de la manifestation du 2 septembre à Bruxelles. Que leurs auteurs ne m’en veuillent pas de ne pas citer mes sources, ni de ne pas livrer ici l’intégralité de leur reportage. Merci à tous d’avoir répondu présent à l’appel de Ric O’Barry, malgré ce lundi de rentrée.
Il faudra que l’Ambassade du Japon s’y fasse : nous serons là chaque année, à la même date, au même endroit, jusqu’à ce que ces chasses barbares et ces captures prennent fin.

taiji-demo-13-A

taiji-demo-13-B

taiji-demo-13-C

taiji-demo-13-E

taiji-demo-13-H

taiji-demo-2013-album1-fraçoise-maertens2

taiji-demo-13-J

taiji-demo-13-F
taiji-demo-13-G

taiji-demo13-N

taiji-demo-13-O

taiji-demo-2013-album3-yvon-françoise-maertens
Nous serons là chaque année, jusqu’à la fin ! 

ric-japan-activist

Save Japan Dolphins

Japon, l’enfer des cétacés


NO DOLPHINARIA IN EUROPE : DEMO REPORT

demo28-annelies-ric
Ric O’Barry Report
Save Japan Dolphins Report
WDC Report
La Dolphin Connection Report

European demonstration against dolphinaria occured in Brussels on June 28th 2013
The event is historic. About 350 friends of the dolphins gathered this Friday 28th of June in Brussels, in front of the federal public service of Public Health, to demand the total ban of dolphinaria all across Europe.

Lead by the artist Maria Heidemann (on stilts), they demanded in several languages a radical change in the EC Directive 1999/22 (Council of Europe), for it to ban permanently dolphinaria – just like India did, but also Chile, Brazil, Slovenia, Cyprus and Croatia.

demo28-anneliesAnnelies….
demo28-ric-yvon3… Ric and Yvon
demo28-hester Hester Bartels (Orka Coalitie)
demo28-dolphin-connectionLa Dolphin Connection (France)

While demonstrators continued to chant their slogans in front of the building, Ric O’Barry, former trainer of Flipper and lead actor of the documentary « The Cove,« , Annelies Mullens, co-organizer of the demonstration (who came with her youngest son), and Yvon Godefroid, activist responsible for the event, met Dr Eric Dr Van Tilburgh, Head of the Animal Welfare division of the federal public service.

demo28-yvon-ric-filsRic is joking inside the Ministry. Yvon tries not to laugh.
Willem, the youngest son of Annelies, is quite proud to be there !

The dialogue was cordial, though firm and uncompromising, and lasted about an hour. The focus was put almost straight away on several illegal practices of the Boudewijn Seapark. These practices are mentioned in 2 reports of the highest scientific rigor, namely the « Born Free » report on Belgian zoos and the WDCS Europe Dolphinaria Report.  You can also find a summary of those in French with pictures on this page.

demo28-greece-valiaValia from Greece ! 

Dr Van Tilburgh was also strongly reminded that the Boudewijn Seapark operates currently without any license.
The license hasn’t been renewed. Why does the government not react to this situation? Will this license eventually be renewed? Is there no risk in terms of insurance? Many people living near the park have been complaining about the noise during the Sunday shows. We can then easily imagine the dolphins’ suffering, especially knowing their hearing is extremely sensitive.

dolphin-bay-dolphin-rideBruges

Amongst the park’s attractions that are causing problems on a strictly legal point of view, let’s talk about the direct contact with the animals, which is forbidden in every Belgian zoo. However, Boudewijn Seapark allows you, for quite a substantial amount of money, to « meet » dolphins. During these activities, people are allowed to go into the water and touch the dolphins. That might be entertaining, but it is also quite risky : brucellosis and herpes can occur, and there is also a risk of aggression. It happened recently in the United States, where a little girl got savagely bitten by a dolphin…

bruges-touch-dolphin
swim-with-dolphin-Bites-Girl

Even more dangerous and illegal are the (paying) photo sessions with sea lions of Patagonia, whose enormous mouth could tear off a child’s face in one bite. Vultures and other birds of prey landing on kids’ nape were also mentioned, birds that are here attached by a leash and subject to unacceptable conditions of life. Conditions that some zoos, for example in the United Kingdom, do not tolerate anymore…

bruges-vautourVultur’s baby let in the sun without water

We then reminded Mr Van Tilburgh the park’s numerous breaches on its European obligations.
These breaches include the lack of relevant information about the social life of free dolphins ; the anthropomorphic nature of the shows ; the predictable failure of breeding programs in captivity ; the very low viability of captive cetaceans ; the numerous foolish attempts to have a self-sufficient herd of « pet dolphins » (so fresh blood coming from the ocean wouldn’t be needed) ; the unability to put back into the wild young dolphins born in captivity, even though one of the zoo’s missions is to repopulate the endangered habitats ; and the obsolete and repetitive nature of researches that do not care at all about the species (studying the pregnancy of captive dolphins for example, or studying the so-called healing power of the dolphins)…

In short, as highlighted in the 2011 report of the WDCS, keeping dolphins in captivity already violates the EC Directive 1999/22 and the national laws that are linked to it.
° Captivity is supposed to encourage the conservation of endangered species. However, the survival rate of cetaceans in captivity is lower, and so is the birth rate.
° It is supposed to promote education about cetaceans, but very little information is given during those shows about the complex social life of dolphins.
° It is supposed to prevent cruelty towards animals and support their welfare, but stress and abnormal behaviors have been observed amongst the captive dolphins of 15 countries of the EU – countries that have proven to be unable to enforce the existing legislation.

zoo-anvers-reptile
Ric O’Barry also reminded Mr Van Tilburgh that, if reptiles in zoos could at least enjoy a branch to climb, or a shelter, basically something that remind them of their natural environment, the situation is totally different for the dolphins. They are forced to live in an empty concrete pool. Can we imagine a chimpanzee or a gorilla in an empty cell ?

DSCN0152Bruges dolphin Beachie, captured in the wild


To conclude, we have asked the government to make an ethically courageous decision, and to prohibit from now on all breeding programs in captivity, all import of new dolphins, all opening of new dolphinaria, and that, gradually, an end can be put to all the activities of the Boudewijn Seapark.

More globally, Ric O’Barry insisted that Belgium, seat of most of the European institutions, had the chance now to lead by example in front of the 15 countries that still have aquatic circuses in the EU.
.

Mr Van Tilburgh has committed to convey our requests to the Minister in charge, Ms Laurette Onkelinx, reminding us also that a special commission would soon communicate its conclusions about the standards of the Boudewijn Seapark dolphinarium. Our answer to that was that, no matter what the conclusions are, the voice of the Belgian citizens would prevail. No prison can be improved to the point of making it better for the cetaceans to be captive than to be free.

demo28-dauphins3
It is obvious that, in the wake of this first European event, other actions will take place in Belgium, but also in other European cities. And, concerning the petition « All dolphinaria must be closed in Europe« , even if its value is symbolic, it has to keep being shared and signed !

It is a tough fight, because we are dealing with a huge leisure industry, that has important financial resources, and that is able to influence anyone. But it is a fair fight, not only for dolphins, but also for the future of our children, for the future of humanity. Our dignity as human beings is at stake in this fight. And we will win it !

demo28-sacha2My grand-son Sacha Godefroid and his Daddy
probably the youngest demonstrator…


We wish to thank (knowing that it’s impossible to thank everyone) :
First, Ric O’Barry of course, and Annelies Mullens
The Dolphin Connection
Hester Bartels (Orka Coalitie)
Mylou for her pictures of Bruges and her unwavering support
Denis and the others for the security aspects
The local police for their efficiency & their kindness
All of you, who helped from their own countries, sending messages and tweet-stream, or came from far just, full of love for dolphins !
See you next year !! 

 

demo28-morgan2


References :

Cliquer pour accéder à Eu_Dolphinaria_Report.pdf


Cliquer pour accéder à BELGIUM_Zoo_Report_ENGLISH.pdf


http://www.dauphinlibre.be/legbelg.htm
http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/keepingandbreedinganimals/zoos/index.htm?fodnlang=nl#.Uc_yEr5V3IU

Cliquer pour accéder à AR%2010-08-1998_0_823592_nl.pdf


Cliquer pour accéder à 63330.pdf


https://docs.google.com/document/d/1GYtIH3t_XcWDmDx5uDHxXynxQUDupzWcRDpZ1AxpsU4/edit
http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=35937&fb_comment_id=fbc_203782826412155_486443_203849333072171#f1cbc996e6d3393

demo28-children-ric  New generation around Ric

Images and videos
« June 28th Brussels : the Movie » !
http://deburgerjournalist.nl/march-against-dolphin-captivity/

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nqzZ0T5Kl6Q,

http://www.dailymotion.com/video/x11efk2_closing-dolphinariums-partie-10_webcam#.UdALwsXiBag
http://touch.dailymotion.com/video/x11eezn_closing-dolphinariums-partie-9_webcam

http://www.ustream.tv/channel/freedolphinseurope
http://www.informarexresistere.fr/2013/06/29/video-500-attivisti-in-piazza-per-chiudere-34-delfinari-europei-bruxelles/theater
http://www.informarexresistere.fr/2013/06/29/video-500-attivisti-in-piazza-per-chiudere-34-delfinari-europei-bruxelles/
Etc…

demo28-ric-Y

demo28-UK
demo28-valia-1

demo28-dog
demo28-Y

demo28-Maria

demo28-italy

demo28-inflatable

demo28-hester

demo28-japan

demo28-1EUROPE MUST BAN DOLPHINARIA


Manifestation pour une Europe sans delphinarium

demo28-annelies-ric

Ric O’Barry Report
Save Japan Dolphins Report
WDC Report
La Dolphin Connection Report

L’événement est historique.
Près de 350 amis des dauphins se sont rassemblées ce vendredi 28 juin de 15 à 18 heures place Victor Horta à Bruxelles, devant la façade du SPF Santé Publique, pour réclamer l’interdiction totale des delphinariums dans l’ensemble de l’Union Européenne.

demo28-anneliesAnnelies….

demo28-ric-yvon3… Ric et Yvon, les 3 piliers de la manifestation. 

«Liberté pour les dauphins!» «La captivité, c’est l’esclavage !», « Libérez Morgan ! »
Pendant plus de 3 heures, ces manifestants venus de l’Europe entière (Grèce, Italie, Allemagne, France, Pays-Bas, Croatie, Slovénie, Suisse, etc.) ont tourné en rond sur la place, comme le font les dauphins dans leur bassin.
Menée par l’artiste sur échasses Maria Heideman, ils ont réclamé en plusieurs langues une modification radicale de la Directive 1999/22/CE du Conseil de l’Europe,  afin que celle-ci interdise définitivement toute exploitation de dauphins de cirque, à l’instar de nombreux pays comme l’Inde, le Chili, le Brésil, la Slovénie, Chypres ou la Croatie.

demo28-dolphin-connection

Pendant que les manifestants continuaient à scander des slogans devant les portes du Ministère de la Santé Publique, Ric O’Barry, ex-dresseur de Flipper et acteur principal du documentaire «The Cove», Annelise Mullens, co-organisatrice de la manifestation, accompagnée de son plus jeune fils et Yvon Godefroid, activiste responsable de l’événement, ont été reçu par le Dr Eric Dr Van Tilburgh, responsable du SPF Santé publique pour les zoos et delphinarium belges.

demo28-yvon-ric-filsDans les couloirs du Ministère (photo Annelies)
Ric fait une blague, Yvon tente de pas rire et
Willem, le fils d’Annelies est tout fier d’être là !

L’entretien fut cordial, quoique ferme et sans concessions, et dura près d’1 heure.
L’accent fut aussitôt mis sur plusieurs pratiques illégales du Boudewijn Seapark tant au regard de la loi belge que de la Directive européenne sur les zoos. Ces dernières sont citées dans 2 rapports de la plus haute rigueur scientifique, à savoir celui de Born Free sur les zoos belges et celui de la WDC sur les delphinariums. On les trouve également résumées en français sur les pages :
Delphinarium de Bruges : illégal ?
Il faut fermer le delphinarium de Bruges

demo28-greece-valia

Il fut vivement rappelé au Dr Van Tilburgh que le delphinarium de Bruges opérait aujourd’hui sans licence.
Celle-ci n’a pas été renouvelée en été. Pourquoi le gouvernement ne réagit-il pas à cette situation ? Cette autorisation sera-t-elle reconduite ? N’y a-t-il pas de risques au niveau des assurances ? De nombreux riverains proches du parc se plaignent en effet du bruit causé par les shows dominicaux. On imagine ce qu’endurent les dauphins, dont l’ouïe est extrêmement sensible.

dolphin-bay-dolphin-rideBruges

Parmi les attractions du parc qui posent problème au niveau strictement juridique, citons notamment le contact direct avec les animaux, interdit par la loi belge dans tous les zoos, à l’exception des animaux de ferme livrés aux enfants.
Or, le Boudewijn Seapark vend désormais pour des sommes conséquentes des rencontres du type : Meet our dolphins, durant lesquelles le public est autorisé à descendre dans l’eau en combinaison d’égoutier et de toucher les dauphins. Ce qui les distrait sans doute un peu, mais présente plusieurs risques : la transmission de la brucellose ou de l’herpès peut survenir dans les deux sens et les risques inopinés d’agression ne sont pas nuls. Il s’en est produit un récemment aux Etats-Unis, où une petite fille fut sauvagement mordue par un dauphin fou.

bruges-touch-dolphin
swim-with-dolphin-Bites-Girl

Plus dangereuses et illégales encore sont les séances photos (payantes) avec les otaries de Patagonie, dont la gueule énorme pourrait emporter le visage d’un enfant d’une bouchée. On parla aussi des vautours et autres oiseaux de proie se posant sur la nuque de gosses, et que l’on retrouve entravé par une laisse à la patte et soumis à des conditions de vie que les zoos du Royaume-Uni, par exemple, ne tolèrent plus depuis longtemps.

bruges-vautourBruges

Nous avons rappelé ensuite à M. Van Tilburg les différents manquements du Boudewijn Seapark quant à ses obligations européennes.
Citons notamment l’absence d’informations pertinentes sur la vie sociale des dauphins libres, le caractère anthropomorphique des shows, l’échec annoncé de la reproduction en bassin, la faible viabilité des sujets captifs, les tentatives insensées d’obtenir un cheptel de dauphins « domestiques » autosuffisant sans apport de sang frais venu de l’océan, l’impossibilité de remettre en mer les jeunes nés en bassin alors que le rôle du zoo est de repeupler les biotopes en danger, et le caractère obsolète et répétitifs des prétendues recherches scientifiques qui ne bénéficient pas à l’espèce sauvage (l’étude de la grossesse des delphines captives, notamment, ou le pouvoir curatif des dauphins), etc.

dolphinbay-windowBruges

En bref, comme le souligne le rapport 2011 de la WDC, Dolphinaria – A review of the keeping of whales and dolphins in captivity in the European Union and EC, relating to the keeping of wild animals in zoos,  le fait de détenir des dauphins en bassin viole d’ores et déjà la Directive 1999/22 et les lois nationales découlant d’elles :
* La captivité est sensée encourager la conservation des espèces menacées. Or, le taux de survie des cétacés est inférieur en captivité qu’en milieu naturel et la natalité y est faible ou difficile.
* Elle est supposée promouvoir l’éducation à propos des cétacés alors qu’une très faible quantité d’informations est fournie lors des shows concernant la vie sociale complexe des dauphins en liberté.
* Elle est supposée prévenir la cruauté envers les animaux et sensibiliser à leur bien-être, alors que le stress et les comportements anormaux sont communs chez les dauphins exposés dans l’enceinte des delphinariums de 15 états membres de l’Union européenne, qui se montrent incapables d’appliquer la législation existante en la matière.

zoo-anvers-reptileAnvers

M. Ric O’Barry a également rappelé à M. Van Tilburg que si les reptiles du zoo bénéficiaient à tout le moins d’une branche où grimper, d’un abri, de feuillage et de terreau où se lover, c’est-à-dire d’une simulation minimale de leur environnement naturel, il n’en était rien pour les dauphins. Ceux-ci sont contraints de vivre dans un bassin de béton totalement nu.
Imagine-t-on un chimpanzé ou un gorille dans une cellule vide de tout objet ?

DSCN0152Bruges

Pour conclure, nous avons demandé que le gouvernement belge prenne une décision éthiquement courageuse, en interdisant toute reproduction en bassin, toute importation de nouveaux dauphins, toute nouvelle ouverture de delphinariums et qu’elle mette progressivement fin aux activités du Boudewijn Seapark.
Plus largement, Ric O’Barry a insisté sur le fait que la Belgique, siège des institutions européennes, s’honorerait en agissant de la sorte et qu’elle donnerait ainsi le bon exemple aux 15 pays de l’Union possédant encore des cirques aquatiques.

M. Van Tilburg s’est engagé à transmettre nos revendications à sa Ministre de tutelle, Mme Onkelinx, en rappelant néanmoins qu’une Commission spéciale allait bientôt rendre ses conclusions sur les normes de bien-être au delphinarium de Bruges.

Notre réponse fut que, quelles que soient les conclusions de cette Commission, ce serait la voix de la rue et des citoyens qui prévaudrait en définitive. Et qu’aucune prison aquatique ne pourrait jamais être améliorée au point de pouvoir permettre aux cétacés captifs de s’y épanouir pleinement comme en liberté.

demo28-dauphins3
Il va de soi que dans la foulée de cette première manifestation européenne, d’autres actions seront lancées sur le territoire belge aussi bien que dans différentes villes de l’Union Européenne. Quant à la pétition réclamant la fin de tous les delphinariums en Europe, même si sa valeur n’est que symbolique (il en faut plus pour que la Commission européenne nous écoute), elle continuera à s’enrichir de signatures jusqu’à l’infini !

C’est une lutte difficile, car nous sommes face à une industrie du loisir animal qui dispose de moyens financiers inouïs, capables d’influencer n’importe quel pouvoir politique ou organe de presse. Mais c’est un combat juste que nous menons , non seulement en faveur des dauphins mais également pour le futur de nos enfants. Notre dignité d’Homme passe par ce combat-là. Et nous le gagnerons !

demo28-morgan2

Remerciements :
Impossible ici de remercier tous ceux qui nous ont aidé à mettre sur pied ce formidable rassemblement. Il y a d’abord Ric O’Barry, bien sûr, et Annelies, il y a La Dolphin Connection qui a financé le voyage de Ric (le reste des frais ayant été couvert par l’appel de fonds sur Gofundme), il y a Mylou pour ses photos de Bruges et son indéfectible soutien, il y a Denis et les autres pour le service de sécurité, mais afin de ne vexer personne, nous ne citerons donc personne d’autres, car il y aurait tant de noms à citer !
Merci donc à tous et à chacun d’entre vous !
Un petit mot tout de même pour la police de St Gilles, dont l’efficacité et la gentillesse nous ont rendu la tâche plus facile.
Et bien sûr, toute notre admiration à celles et ceux qui ont pris la peine de nous rejoindre à grands frais depuis des pays parfois fort lointains ou qui se sont déchaînés derrière leur ordinateur pour diffuser l’annonce de cette première manifestation historique dans le monde entier.
A titre personnel je ne suis pas peu fier que mon petit-fils Sacha y ait assisté avec ses deux parents. C’était à n’en pas douter le plus jeune des participants du jour  !

demo28-sacha2Sacha Godefroid et son papa

References :

Cliquer pour accéder à Eu_Dolphinaria_Report.pdf


Cliquer pour accéder à BELGIUM_Zoo_Report_ENGLISH.pdf


http://www.dauphinlibre.be/legbelg.htm
http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/keepingandbreedinganimals/zoos/index.htm?fodnlang=nl#.Uc_yEr5V3IU

Cliquer pour accéder à AR%2010-08-1998_0_823592_nl.pdf


Cliquer pour accéder à 63330.pdf


https://docs.google.com/document/d/1GYtIH3t_XcWDmDx5uDHxXynxQUDupzWcRDpZ1AxpsU4/edit
http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=35937&fb_comment_id=fbc_203782826412155_486443_203849333072171#f1cbc996e6d3393

demo28-children-ric
La nouvelle génération

Images et vidéos
« June 28th Brussels : the Movie » !
http://deburgerjournalist.nl/march-against-dolphin-captivity/

http://www.dailymotion.com/video/x11efk2_closing-dolphinariums-partie-10_webcam#.UdALwsXiBag
http://touch.dailymotion.com/video/x11eezn_closing-dolphinariums-partie-9_webcam

http://www.ustream.tv/channel/freedolphinseurope

http://www.dhnet.be/actu/societe/les-delphinariums-une-pratique-barbare-51ce5844357028fef4e7f44f
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130628_00330320

demo28-ric-Y

demo28-UK
demo28-valia-1

demo28-dog
demo28-Y

demo28-japan

demo28-Maria

demo28-italy

demo28-inflatable

demo28-hesterHester bartels (Orka Coalitie)

demo28-1

Pour une europe sans delphinarium


Dolphin Demo Brussels June 28th : textes tracts/leaflets text suggestion

Suggestion de texte pour vos tracts.
Leaflet’s text suggestion (recto/verso).
Dutch version to come.

morgan-harderwijk

POUR UNE EUROPE SANS DELPHINARIUMS !

Les dauphins sont conscients d’eux-mêmes. 
Ils pensent, ils parlent, ils se souviennent, ils anticipent et s’interpellent par leurs noms. Ils jouent, ils aiment, ils se disputent, ils se plaisent à vivre en famille, entre amis, au sein de clans et de vastes alliances. Ils adorent voyager, fendre les vagues, plonger profond, nager loin ou chasser tous ensemble. Dotés d’un cerveau surpuissant, ils éduquent leurs enfants durant des années, rendent hommage à leurs morts et se transmettent savoirs et dialectes au fil des générations. Ils sculptent leurs bulles avec art et font usage d’outils. Leur intelligence équivaut à celle des humains, bien qu’elle ne perçoive pas le même monde que nous. Mais leurs émotions sont les mêmes, du deuil le plus atroce à la joie d’une naissance.

Nous n’avons pas le droit de laisser le Japon fournir les delphinariums internationaux avec des dauphins pêchés dans une mer de sang !
Nous n’avons pas le droit de condamner ces personnes non-humaines à la prison à perpétuité !
Nous n’avons pas le droit  de les priver de nourriture pour les faire obéir et sauter dans le cerceau !
Nous n’avons pas le droit de leur infliger l’ennui mortel de cachots d’eau chlorée, dans lesquels une sardine ne pourrait pas survivre !

Aucun bassin, aucun lagon, ne peut remplacer la richesse prodigieuse du monde des cétacés. Aucun dauphin capturé ou né captif ne peut s’épanouir pleinement, en toute dignité, dans une piscine de béton nu. L’Inde, le Brésil, la Croatie, la Slovénie, Chypres et d’autres pays ont compris que la captivité était si cruelle pour les cétacés qu’elle ne pouvait être tolérée. Mais la Belgique et 15 pays européens maintiennent encore plus de 300 orques, marsouins, dauphins ou bélugas dans 34 bassins. 15 gouvernements et d’innombrables sociétés publiques ou privées soutiennent l’essor économique de ces « parcs marins » où les enfants apprennent que les dauphins sont nos serviteurs.

En tant que citoyens soucieux de l’avenir de la planète et du respect de tous les terriens, nous ne pouvons plus tolérer que de tels cirques aquatiques existent encore au 21ième siècle.
C’est pourquoi nous demandons à l’Union Européenne d’organiser la fermeture de tous les delphinariums dans tous ses états membres.
C’est pourquoi nous lui demandons d’interdire toute nouvelle ouverture de ces entreprises commerciales.
C’est pourquoi nous lui demandons que les quelque 300 cétacés actuellement détenus par 34 delphinariums en Europe soient déplacés vers des baies marines closes puis rendus à la mer, dès qu’ils en sont capables.
Nous sommes fatigués d’entendre des mensonges. Nous refusons que des êtres innocents soient jetés en prison.
Non aux delphinariums ! Protégeons les dauphins en milieu naturel !
http://www.dauphinlibre.be/pour-une-europe-sans-delphinarium-appel-wdcs.htm
http://www.dolphinsbelgium.org/fr/
http://www.ladolphinconnection.com/
http://dolphinproject.org/take-action/dolphins-in-captivity

Editeur responsable : Y. Godefroid 399 avenue Rogier 1030 Bruxelles/ Ne pas jeter sur la voie publique

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
FOR A DOLPHINARIUM-FREE EUROPE !

Dolphins are self-aware beings.
They bear a name, they reflect, they invent, they talk, they love, they play, they like to live with family and friends in large pods. Dolphins love travelling, splitting the waves, diving deep and hunting together. Endowed with a powerful brain and living a long time, they educate their childrens during years, mourn their dead and transmit knowledges and dialects across generations. They sculpt their bubbles with art, make use of tools and create new hunting techniques.

Their  intelligence is equivalent to that of Humans, although it applied to an another world. But dolphin’s emotions are no different to ours, ranging from the most terrible grief of death, to the greatest joy of birth. Their social bonds are even much intense than human ones.
We do not have the right to leave Japan provide the world with cetaceans caught in a sea of blood !
We do not have the right to condemn these marine mammals shaped for the ocean to a life of captivity !
We do not have the right to starve them into obedience !
We do not have the right to force them into a life of boredom in chlorinated water dungeons to be fed dead fish !
We do not have the right to force them to perform tricks an antics for our amusement and entertainment !
No pool, no lagoon can replace the prodigious wealth of the natural habitat of the cetacean world. No dolphins, captive born or caught from the wild, can thrive in dignity in a concrete chlorinated pit.

Brazil, India, Croatia, Slovenia, Cyprus and other countries understood the cruelty of captivity for cetacea and have legally prohibited it in their countries.  In contrast, Belgiuam and 14 other European countries still exhibit 300 killer whales, porpoises, dolphins and whales in their facilities. 15 EU governments support the economic development of these entertainment parks under the guise of wildlife parks, where children are taught that whales are domestic animals like dogs.

As conscious human beings, respectful of Earth and all its inhabitants, we cannot allow such aquatic circuses to exist in the 21st century.
This is why we ask the EU to organize the closure of all the dolphinaria in all its member states.
This is why we are asking the EU to prohibit any further opening of such institutions.
This is why we ask that the 300 small cetaceans currently held by 34 dolphinaria in Europe, are moved to enclosed marine bays and rehabilitated and returned to the sea, where possible.
We are tired of hearing lies. We do not want more of these innocent beings imprisoned.
No more dolphinaria ! Protect cetaceans in the wild !

http://www.dolphinsbelgium.org/fr/
http://www.ladolphinconnection.com/
http://dolphinproject.org/take-action/dolphins-in-captivity
http://www.wdcs.org/stop/captivity/eu_campaign/introduction.php

Editeur responsable : Y. Godefroid 399 avenue Rogier 1030 Bruxelles/Ne pas jeter sur la voie publique

beluga-valences

BACK TO :  
https://freedolphinsbelgium.wordpress.com/2013/04/18/for-delphinarium-free-europe/
https://freedolphinsbelgium.wordpress.com/2013/04/19/sluit-alle-dolphinaria-in-europa-demonstratie-in-brussel-op-28-juni-2013/
https://freedolphinsbelgium.wordpress.com/2013/04/18/fermons-tous-les-delphinariums-deurope-manifestation-a-bruxelles-le-28-juin-2013/


EUROPE : CLOSE DOLPHINARIA !

manifestation-2014
JOIN US IN BRUSSELS ON JUNE 28th 2014 !

Morgan-being-bitten-by-another-orca

Morgan the Lost Orca

Dolphins are self-aware beings.
They bear a name, they reflect, they invent, they talk, they love, they play, they like to live with family and friends in large pods. Dolphins love travelling, splitting the waves, diving deep and hunting together.

Endowed with a powerful brain and living a long time, they educate their children during years, mourn their dead and transmit knowledge and dialect across generations. They use tools and invent new hunting techniques. Their  intelligence is not comparable to that of humans but probably equivalent. Their emotions are same than ours, ranging from the most terrible grief of death, to the greatest joy of freedom. Their social bonds are even much intense than human ones.

Zoomarine_Dolphins

We do not have the right to condemn these marine mammals shaped for the ocean to a life of captivity !
We do not have the right to starve them into obedience !
We do not have the right to force them into a life of boredom in chlorinated water dungeons to be fed dead fish !
We do not have the right to force them to perform tricks an antics for our amusement and entertainment !
No pool, no lagoon can replace the prodigious wealth of the natural habitat of the cetacean world. No dolphins, captive born or caught from the wild, can thrive in dignity in a concrete chlorinated pit.

 

antibes-marineland-2012-orque1

Antibes Marineland

Brazil, India, Croatia, Slovenia, Cyprus, Switzerland and other countries understood the cruelty of cetacean captivity and have prohibited it in their countries.  In contrast, 15 European countries still exhibit dolphins, killer whales, orcas, porpoises and one river dolphin. 15 EU governments support the economic development of these entertainment parks under the guise of wildlife parks, where children are taught that whales are our slaves.

Swim-with-dolphins-turkey3-enfants

As conscious human beings, respectful of Earth and all its inhabitants, we cannot allow such aquatic circuses to exist in the 21st century.
This is why we ask the EU to organize the closure of all the dolphinaria in all its member states.
This is why we are asking the EU to prohibit any further opening of such institutions.
This is why we ask that the 307 small whales currently held by 34 dolphinaria in Europe, are moved to enclosed marine bays and rehabilitated and returned to sea, if possible.
We are tired of hearing lies.
We do not want more of these innocent beings imprisoned.
Europe : close dolphinaria and protect whales in the wild !

orques-sauvages

Join us at the Brussels No Captivity Demo in Brussels,  June 28 th !

French version

varna-bulgarie-delphinarium1

Bulgaria

Demo 2013 : a huge success !

european-logo-uli

Make the European Union a dolphinarium-free zone

ric-japan-activist
With the support of Ric O’Barry

atomium


Sluit alle dolphinaria in Europa ! Demonstratie in Brussel op 28 juni 2013

european-logo-uli
 13 videos in 22 languages by Annelies !

Wanneer ?
Onze vreedzame en familiale demonstratie vindt plaats in Brussel, hart van de Europese Unie, tussen 15 en 18 uur. We vragen het sluiten van dolphinaria en het stopzetten van het misbruik van dolfijnen als slaafse clowns in heel Europa.

BSPdolphin_world_until_death3_mai2012 Boudewijn Seapark Brugge


Waar ?
Omdat er die dag een Europese top plaatsvindt, zal de demonstratie plaatsvinden aan het  Victor Horta Plein te Brussel  (St Gilles) naast het Zuid (Midi) Station en de gebouwen van de FOD Volksgezondheid. Deze federale dienst staat volgens de Belgische wet in voor de normen in  Zoos en Dolphinaria (Europees Besluit 1999/22/CE ). Het is dus daar dat men de normen opstelt om de zes dolfijnen in Boudewijn Seapark Brugge te houden.

horta


Waarom?

Wij willen geen normen. Wij willen de sluiting van het dolphinarium in Brugge en alle andere dolphinaria : van Loro Parque in Ténérif tot Kölmarden in Zweden, passerend langs  Marineland d’Antibes, Parc Astérix en Dolfinarium van  Harderwijck.

Het Europees Besluit 1999/22/CE gebiedt aan de Europese Lidstaten om ervoor te zorgen dat de levensomstandigheden van dieren in gevangenschap zoveel mogelijk die van in het wild levende dieren nabootsen.  Dit is onmogelijk voor dolfijnen en walvissen.

GEEN enkel bassin, geen enkele laguna, hoe groot ook kan de oceaan vervangen. De vrijheid en vooral de intense sociale interacties die dolfijnen onderhouden met tientallen soortgenoten in het wild zijn onrealiseerbaar in dolphinaria.

morgan-12-02
Morgan at Loro Parque, with Adan


Daarom vragen wij aan de Europese Unie om het besluit strikt toe te passen in de verschillende lidstaten.

Wij vragen aan de Europese Unie om alle instellingen die dolfijnen, orca’s of belugas in gevangenschap houden te beschouwen als niet voldaan aan de wettelijke normen en dus illegaal te verklaren.

Daarom vragen wij dat de bestaande dolphinaria progressief gesloten worden.
We vragen dat AL hun gevangenen, al dan niet geboren in gevangenschap ondergebracht worden in mariene opvangcentra. De dolfijnen die nog niet volledig gebroken zijn door hun jarenlange misbruik in gevangenschap kunnen van daar voorbereid worden op hun vrijlating.

beluga-valencia


Hoe ?
De gemeente St Gilles heeft toelating verschaft tot deze vreedzame en familiale demonstratie. Veiligheidsmaatregelen worden voorzien. We gaan nog verschillende acties voorstellen ivm de demonstratie waarvan U de volgende maanden op de hoogte zal gehouden worden. Voor meer informatie of suggesties kan U ons contacteren via deze  pagina.  De demonstratie krijgt de volledige steun van  M. Ric O’Barry.

Help mee om door deze demonstratie het lot van de zeeclowns in Europa defintief te laten veranderen. Vanwege de orca’s, dolfijnen en beluga’s in slavernij dank om met ons mee te doen !

ric-o-barry_chainlinkfencecutRic zal in Brussel aanwezig zijn op 28 juni!


A call from Ric O’Barry :

« Dear Dolphin Defenders, The Times are Changing!
Finally, as people all over the world are learning the truth they are turning their backs on captive dolphin shows. Together we stand stronger to oppose the multinational entertainment captive dolphin theme-park industry. Our goal is to give the dolphins a voice and help abolish the concept of « dolphinariums’ in the European Union.

Won’t you join us ? On the 28th of June we will all meet up in Brussels and demand a dolphin free Europe.
I ask you to please join us in the largest demonstration against dolphinariums in Europe. Go to our Facebook page ‘Demonstration against captivity of Cetaceans’ and let us know you will join us in Brussels, Belgium.

Sign and share our Avaaz petition and ask friends to join you. Check out about transportation to Brussels, buses will and can be arranged from several cities in Europe, just ask! I hope to see you on Friday, June 28 in Brussels. Come on folks, we can do this! ~ ric Richard O’Barry Campaign Director Dolphin Project Earth Island Institute
www.DolphinProject.org
www.SaveJapanDolphins.org

RicOBarryHolidayBank_640


Other languages

https://freedolphinsbelgium.wordpress.com/2013/04/18/for-delphinarium-free-europe/ https://freedolphinsbelgium.wordpress.com/2013/04/18/fermons-tous-les-delphinariums-deurope-manifestation-a-bruxelles-le-28-juin-2013/

bruges-demo-2012-aquatic-jailsmall
Boudewijn Seapark Brugge

Petitions
http://www.freedolphinsbelgium.org/ https://secure.avaaz.org/en/petition/All_dolphinaria_must_be_closed_in_Europe/ http://www.avaaz.org/fr/petition/Pour_une_Belgique_sans_delphinarium/ http://www.avaaz.org/fr/petition/Wir_fordern_die_Schliessung_aller_Delfinarien_in_Europa/ http://www.avaaz.org/en/petition/Por_el_cierre_de_todos_los_delfinarios_en_Europa/
Netherlands Orca


This International Demo is inspired by WDC’s Campaign : Make the European Union a dolphinarium-free zone !

« Keeping dolphins in captivity violates EC Directive 1999/22, relating to the keeping of wild animals in zoos that is supposed to protect these animals. * It is supposed to encourage conservation, yet dolphin survival rates are lower in captivity than in the wild * It is supposed to promote education about animals, yet little information is given at dolphin shows in the EU about their lives in the wild * It is supposed to prevent cruelty to animals and look after their welfare, yet stress and disturbing behaviour is common amongst dolphins displayed in dolphinaria within the 15 Member States of the EU who are failing to implement EU legislation properly.  We have no right to keep whales and dolphins in captivity. We want to make the European Union a dolphinarium-free zone !  »
VIDEO
eu_captivity_logo


For a Delphinarium-free Europe!!!

european-logo-uli

Let’s close all the delphinariums in Europe !
Come along and demonstrate with us against captivity on June 28th, in Brussels !

14 videos in 23 languages !

PlaneteSauvage3Europe must ban dolphinaria

When ?
On June 28th, at 15.00 let’s all meet in Brussels s and protest peacefully against the captivity of cetaceans and demand the complete ban of dolphin shows in the EU.

BSPdolphin_world_until_death3_mai2012Boudewijn Seapark must be the first to be closed !

Where ?
A European summit is taking place on the same day. So the demonstration will take place on Place Victor Horta in St Gilles (Brussels) right beside the train station « la gare du midi » and the Health, Food , Chain Safety and Environment offices.  It is worth mentioning  that, through Belgian law, it is this federal public service that is responsible of applying the European  Council Directive 1999/22/EC relating to the the keeping of wild animals in zoos and dolphinariums. It is also the same public service that takes decisions about the conditions of  detention of our six belgian dolphins held captive in the Boudewijn Seapark in Bruges.

horta

Why?
We do not want better jail conditions for cetaceans. We want freedom for them! We demand the shutting down of the Bruges delphinarium and all other delphinarium in Europe such as Loro Parque in TenerifKolmarden in Sweden, the Marineland of Antibes and the Park Astérix in France or the Hardewijck dolphinarium in the Netherlands.

morgan-12-02Morgan with Adan at Loro parque


The European Council Directive 1999/22/EC on the keeping of wild animals in zoos requires that  animals must be  kept in conditions that meet their biological and conservation requirements
. Yet in the case of cetaceans, it is impossible for these requirements to be met in captivity. Because no tanks, no lagoons as big as they can be, could ever replace the freedom of swimming in the immensity of the ocean.

BSP_dauphin_bulles2

We urge the EU to strictly apply what is stated in the Council Directive through its national law.
We ask the EU to ban the captivity of cetaceans (dolphins, belugas, orcas, porpoises).
We demand the shutting down of all dolphinarium  in the EU and that dolphins, born free or captive, integrate marine sanctuaries or, when possible, that dolphins join rehabilitation programs.

Bottlenose Dolphin

How? 

The pacific demonstation is welcomed by St Gilles municipality. Within the next two months, we will fill you with information about the activities that will be organised  and the  decisions that will be taken for the demonstration. Feel free to contact us on the following Facebook page to find out more or to offer your help in organising a demonstration that is supported by Ric O’Barry.
Ric will present in Brussels on June 28th !


Ric OBarry Photo Gallery 1

Let us hope that this demonstration will constitute a profound change in European policies relating to the captivity industry!

By joining us, you can make a difference! In the name of the voiceless cetaceans we thank you for coming along and make a difference !

 

captive_orca

A call from Ric O’Barry :

« Dear Dolphin Defenders,

The Times are Changing!

Finally, as people all over the world are learning the truth they are turning their backs on captive dolphin shows.
Together we stand stronger to oppose the multinational entertainment captive dolphin theme-park industry.
Our goal is to give the dolphins a voice and help abolish the concept of « dolphinariums’ in the European Union. Won’t you join us ?
On the 28th of June we will all meet up in Brussels and demand a dolphin free Europe.
I ask you to please join us in the largest demonstration against dolphinariums in Europe.
Go to our Facebook page ‘Demonstration against captivity of Cetaceans’ and let us know you will join us in Brussels, Belgium.

Sign and share our Avaaz petition and ask friends to join you.

Check out about transportation to Brussels, buses will and can be arranged from several cities in Europe, just ask!

I hope to see you on Friday, June 28 in Brussels.

Come on folks, we can do this!

~ ric

Richard O’Barry
Campaign Director
Dolphin Project
Earth Island Institute

www.DolphinProject.org
www.SaveJapanDolphins.org

RicOBarryHolidayBank_640Thanks, Ric !

June 28 Brussels Demo 
https://freedolphinsbelgium.wordpress.com/2013/04/19/demonstration-against-captivity-of-cetaceans-in-europe-a-call-from-ric-obarry/
https://freedolphinsbelgium.wordpress.com/2013/05/16/europe-must-ban-dolphinaria/
https://freedolphinsbelgium.wordpress.com/2013/04/18/for-delphinarium-free-europe/ https://freedolphinsbelgium.wordpress.com/2013/04/19/sluit-alle-dolphinaria-in-europa-demonstratie-in-brussel-op-28-juni-2013/ https://freedolphinsbelgium.wordpress.com/2013/04/18/fermons-tous-les-delphinariums-deurope-manifestation-a-bruxelles-le-28-juin-2013/

Petitions
https://secure.avaaz.org/en/petition/All_dolphinaria_must_be_closed_in_Europe/ http://www.avaaz.org/fr/petition/Pour_une_Belgique_sans_delphinarium/ http://www.avaaz.org/fr/petition/Wir_fordern_die_Schliessung_aller_Delfinarien_in_Europa/ http://www.avaaz.org/en/petition/Por_el_cierre_de_todos_los_delfinarios_en_Europa/

nuremberg-zoo

eu_captivity_logo


This International Demo is directly inspired by WDC’s Campaign :
Make the European Union a dolphinarium-free zone !

« Keeping dolphins in captivity violates EC Directive 1999/22, relating to the keeping of wild animals in zoos that is supposed to protect these animals.
* It is supposed to encourage conservation, yet dolphin survival rates are lower in captivity than in the wild.
* It is supposed to promote education about animals, yet little information is given at dolphin shows in the EU about their lives in the wild.
* It is supposed to prevent cruelty to animals and look after their welfare, yet stress and disturbing behaviour is common amongst dolphins displayed in 34 dolphinaria within the 15 Member States of the EU who are failing to implement EU legislation properly. 

We have no right to keep whales and dolphins in captivity.

We want to make the European Union a dolphinarium-free zone !  »

VIDEO


Fermons tous les delphinariums d’Europe ! Manifestation à Bruxelles le 28 juin 2013

european-logo-uli
 13 vidéos en 22 langues !

PlaneteSauvage3

Quand ?
Une manifestation pacifique et familiale se tiendra à Bruxelles, coeur de l’Europe, entre 15h00 et 18h00 afin de réclamer l’interdiction totale d’enfermer et d’exhiber en spectacle des cétacés réduits en esclavage dans l’ensemble du territoire de l’Union Européenne.

SONY DSC

Où ?
Compte tenu du fait qu’un sommet européen se tient le même jour à Bruxelles, la manifestation aura lieu place Victor Horta à Bruxelles (St Gilles) à côté de la Gare du Midi et des bâtiments du SPF Santé Publique. Ce service fédéral applique en effet, au travers de la loi belge, la Directive européenne 1999/22/CE relative aux zoos et delphinariums.
C’est également là que s’élaborent les normes relatives à la détention des six dauphins du Boudewijn Seapark de Bruges.

horta

Pourquoi ?
Nous ne voulons pas de ces normes. Nous voulons la fermeture du delphinarium de Bruges et de tous les établissements du même type, depuis Loro Parque à Ténériffe jusqu’à Kölmarden en Suède, en passant par le Marineland d’Antibes, le Parc Astérix ou et le Dolfinarium de  Harderwijck.

La Directive 1999/22/CE du Conseil de l’Europe impose aux Etats membres d’assurer aux animaux captifs des conditions de vie aussi proches que possible de celles qu’ils connaissent en milieu naturel. Or, la chose est impossible pour les cétacés. RIEN, aucun bassin, aucun lagon, aussi vastes qu’ils soient, ne peut remplacer l’océan, la liberté, ni les relations sociales intenses qui unissent plusieurs dizaines d’individus à des dizaines d’autres autour d’eux.
C’est pourquoi nous réclamons que l’Union européenne applique de la manière la plus stricte l’esprit de la Directive au travers de ses lois locales.
C’est pourquoi nous lui demandons de considérer comme illégale toute détention de cétacés, dauphins, orques, ou bélougas.
C’est pourquoi nous exigeons que les delphinariums existants soient progressivement fermés et que leurs détenus, nés libres ou captifs, soient amenés dans des sanctuaires marins, avec une possibilité de réhabilitation pur es dauphins dont la captivité n’a pas totalement détruit les capacités à survivre en mer.

Bottlenose Dolphin

Comment ?
Cette manifestation, aimablement autorisée par la Commune de St Gilles, se veut pacifique et familiale. Un service d’ordre sera assuré et diverses actions décidées, dont nous vous tiendrons au courant au fil des deux mois qui nous en sépare. D’ores et déjà, vous pouvez nous contacter sur cette page pour en savoir plus ou proposer vos services en contactant les organisateurs de cet évènement, soutenu avec vigueur par M. Ric O’Barry.

ric_o_barry_with_dolphin

Puisse cette manifestation marquer un tournant décisif dans la politique européenne à l’égard du marché des cétacés clowns ! Pour les orques, les dauphins et les bélugas réduits en esclavage, merci à tous de nous rejoindre !

morgan-12-02
Morgan at Loro Parque, with Adan

Un appel de Ric O’Barry :

« Dear Dolphin Defenders,

The Times are Changing!
Finally, as people all over the world are learning the truth they are turning their backs on captive dolphin shows. Together we stand stronger to oppose the multinational entertainment captive dolphin theme-park industry. Our goal is to give the dolphins a voice and help abolish the concept of « dolphinariums’ in the European Union.

Won’t you join us ?On the 28th of June we will all meet up in Brussels and demand a dolphin free Europe.
I ask you to please join us in the largest demonstration against dolphinariums in Europe. Go to our Facebook page ‘Demonstration against captivity of Cetaceans’ and let us know you will join us in Brussels, Belgium.

Sign and share our Avaaz petition and ask friends to join you.

Check out about transportation to Brussels, buses will and can be arranged from several cities in Europe, just ask!

I hope to see you on Friday, June 28 in Brussels.

Come on folks, we can do this!

~ ric

Richard O’Barry
Campaign Director
Dolphin Project
Earth Island Institute

www.DolphinProject.org
www.SaveJapanDolphins.org

RicOBarryHolidayBank_640Thanks, Ric !

PETITIONS
http://www.freedolphinsbelgium.org/
https://secure.avaaz.org/en/petition/All_dolphinaria_must_be_closed_in_Europe/
http://www.avaaz.org/fr/petition/Pour_une_Belgique_sans_delphinarium/
http://www.avaaz.org/fr/petition/Wir_fordern_die_Schliessung_aller_Delfinarien_in_Europa/
http://www.avaaz.org/en/petition/Por_el_cierre_de_todos_los_delfinarios_en_Europa/

dauphin-lethargique

June 28th Brussels Demo :

https://freedolphinsbelgium.wordpress.com/2013/04/19/demonstration-against-captivity-of-cetaceans-in-europe-a-call-from-ric-obarry/
https://freedolphinsbelgium.wordpress.com/2013/04/18/for-delphinarium-free-europe/
https://freedolphinsbelgium.wordpress.com/2013/04/19/sluit-alle-dolphinaria-in-europa-demonstratie-in-brussel-op-28-juni-2013/

eu_captivity_logo
VIDEO

Cette manifestation est directement inspirée et soutenue par la Campagne de la WDC 
AIDEZ-NOUS À FAIRE DE TOUTE L’EUROPE UN TERRITOIRE SANS DELPHINARIUM !
nuremberg-zoo

sudpress2
Article Sudpresse
29 mai 20013 


Manifestation le samedi 27 avril 2013 à Harderwijck

N’oubliez pas : le samedi 27 avril 2013, une grande manifestation se tiendra à Harderwijck, cette « ferme d’esclaves » aux sinistres secrets. C’est de là que vient Beachie, l’étalon du Boudewijn Seapark de Bruges (capturé en 1984).
Pour nous, les Belges, ce sera le 28 juin devant les Institutions européennes à Bruxeles. On en reparle dès le début mars, avec tous les détails.

https://www.facebook.com/events/241551335971746/282208061906073/?notif_t=plan_mall_activity