Free our last 6 dolphins in Belgium.

Manifestation / Demonstration

June 27th : International action for the closure of dolphinaria in Europe

europe-demo-2015
PRESS RELEASE

International action at the Atomium in Brussels for the closure of dolphinaria in Europe

For a few hours on June 27th the field under the Atomium in Brussels will be the scene of an impressive protest. Five different animal rights groups will work together that day, to express their displeasure through visual figures like the word FREEDOM and a huge dolphin. Their message will be addressed to the governments of EU Member States that still allow exploitation of dolphinariums.

The European legislation prohibits the commercial use of marine mammals, but makes an exception for scientific or educational purposes. However, campaigners believe that the trapping and conditioning of dolphins affects their behaviour and suppresses their natural instincts, so that they can not contribute to educational purposes anymore. In the wild these animals roam hundreds of kilometres every day and live and hunt in complex close social and family relationships. They are taken away from their natural environment, ripped apart from their family and placed in chlorinated concrete tanks. The hunting instinct is reduced to begging for a dead fish thrown to them after they perform senseless tricks.

In a dolphinarium, the animals are not able to use their echolocation. This unique orientation and hunting system consists of emitting sonar, allowing them to determine the location, distance, shape and density of prey and objects. In a concrete tank their sonar is bounced against the walls like an echo that reverberates in their heads. This leads to serious confusion of the sensory apparatus. Therefore, several dolphinariums use antidepressants to keep the dolphins quiet and active for shows. The protesters believe that it is not possible to study the natural behaviour of dolphins in aquariums, since that behaviour is destroyed.

Europe also requires that the enclosures in zoos are as close as possible to the natural environment of the captive animal. However, recent scientific research has shown that it is impossible to mimic a living environment of the ocean. Nothing can beat the wind, waves, algae and live fish found in the ocean. Nothing can mimic the immense space, movement and pressure of the ocean depths.

Nothing can replace the Dolphins natural instinct to hunt as a team and the distance all marine mammals travel whilst migrating.  The infrastructure of the Bruges Boudewijnpark (where four of the seven dolphins were born in the ocean) is totally inadequate to meet the needs of the animals. Their situation is even worse than those in neighbouring countries. Since the pool is indoors, the Dolphins never see daylight and they never breathe fresh air. This lack of essential necessary care is reflected in poor health and laborious reproduction. Since 2003, only one pregnancy has been successfully completed in the Boudewijnpark, and Origi a baby born in 2014 died after only a week. Origi is the 22nd dolphin that has died in Boudewijnpark.

10 European Member States (Austria, Cyprus, Ireland, Czech Republic, Slovakia, Estonia, Latvia, Hungary, Poland and Luxembourg) have already banned dolphinariums. These states find that keeping marine mammals in captivity is no longer ethical in this century.

The protest in Brussels was organised for the first time two years ago by Yvon Godefroid of Dauphins Libres and Annelies Mullens, a doctor in the endocrine medicine, assisted by La Dolphin Connection France. In 2014 both Yvon & Annelies were assisted by the animal rights organization BiteBack and La Dolphin Connection, 400 participants from nine different European countries joined them.

This year, with the cooperation of Bite Back, Sea Shepherd Belgium, Blue Shark Conservation, the Dutch Dolphin Motion and animal lover actor Pol Goossen they have the ambition for an even larger number. The initiators of the action welcome anyone with a heart for animals on Saturday, June 27th at 14:00 in the area under the Atomium in Brussels.

For more information about cetaceans in captivity:

A Fall From Freedom trailer:

A Fall From Freedom film (with French subtitles): https://www.youtube.com/watch?v=p7kQYj2MgAY

________________________________________

Contacts Dutch press:

Annelies Mullens
Bite Back Limburg
0474 / 52.73.61 – annelies.mullens@jessazh.be

Katrien Vandevelde
Media Responsible Sea Shepherd Belgium / Founder Blue Shark Conservation
0473 / 39.51.30 – katrien.vandevelde@blueshark.be

Contacts French press:
Yvon Godefroid
Dauphin Libres
0473 28 22 98 – dauphinlibre@gmail.com


Dauphins Libres is fighting for an end to dolphinaria in Belgium and all over the world since 1995.
In 1988 Dauphins Libres organised the first demo for the closure of the dolphinarium in Antwerp (Zoo). The organisation investigated the living circumstances of the dolphins in the dolphinarium and published how many dolphins died there. In 1999 the dolphinarium was closed thanks to the efforts of Dauphins Libres and Ric O’Barry.
Dauphins Libres inquires also the living conditions of the dolphins in Boudewijn Seapark, Marineland, Parc Astérix and Planète Sauvage. Dauphins Libres publishes a succesfull website and is member of the French association « La Dolphin Connection”.

Sea Shepherd Conservation Society is an independent organization with the aim of protecting the world’s oceans and marine life. Oceans are being emptied of fish species and these species are threatened with extinction. There are international treaties and agreements to protect nature and the oceans but the plunder continues unabated because no agency monitors compliance with the laws and treaties. Sea Shepherd carries out direct action to enforce the existing regulations.

Bite Back provides information to businesses and consumers and asks them to consume animal friendly products. In addition, they actively promote veganism, animal-free products, animal friendly clothing and entertainment where animals are not being exploited. Because animals have a value, irrespective of their possible usefulness to man.

morgan-12-05

Morgan at Loro Parque

Blue Shark Conservation is a Belgian unincorporated association dedicated to the protection of the oceans and its inhabitants, through the initiation of specific targeted projects. Depending on its mission Blue Shark often works with national and international non-profit organizations and NGOs, providing agencies with support services during their campaigns, for a sustainable use of marine ecosystem services. In addition, Blue Shark also provides information through publishing articles, giving lectures on the overfishing of sharks and donating photographic material about the underwater world.

Dolphin Motion actively works against the exploitation of cetaceans and was the coordinator of the actions and lawsuits around the struggle for Morgan the orca.

Text : Katrien Vandevelde. Media Responsible Sea Shepherd Belgium/Founder Blue Shark Conservation


Internationale actie voor de sluiting van dolfinaria in Europa

europe-demo-2015
PERSBERICHT

Internationale actie aan het Brusselse Atomium voor de sluiting van dolfinaria in Europa

Op 27 juni wordt het terrein onder het Atomium te Brussel voor een paar uur het toneel van een een indrukwekkende protestactie. Vijf verschillende dierenrechtenorganisaties werken die dag samen om hun gemeenschappelijke ongenoegen via visuele figuren kenbaar te maken. Hun boodschap is gericht aan de regeringen van Europese lidstaten die het uitbaten van dolfinaria nog steeds toelaten.

De Europese wetgeving verbiedt het commerciële gebruik van zeezoogdieren, maar maakt een uitzondering voor wetenschappelijke of educatieve doeleinden. De actievoerders zijn echter van mening dat het opsluiten en conditioneren van dolfijnen hun gedrag en natuurlijke instincten zodanig beïnvloedt dat ze geen bijdrage meer kunnen leveren in die zin. In de vrije natuur zwerven deze dieren tot honderd kilometer per dag en leven en jagen ze in complexe en hechte sociale familieverbanden. Ze worden van deze natuurlijke leefwereld en hun familie weggerukt en geplaatst in gechloreerde betonnen bassins. Het jachtinstinct wordt gereduceerd tot een bedelen voor dode vis, die ze toegegooid krijgen na het verplicht uitvoeren van zinloze kunstjes.

In een dolfinarium kunnen de dieren bovendien geen gebruik maken van hun echolocatie. Dit unieke oriëntatie- en jachtsysteem bestaat uit het uitstoten van sonargolven. Het laat hen toe de locatie, afstand, vorm en dichtheid van prooien en voorwerpen te bepalen. In een betonnen tank stuitert die sonar echter tegen de muren, als een echo die in hun hoofd blijft nagalmen. Dat leidt tot ernstige verwarring van het zintuigelijke apparaat. Verschillende dolfinaria grijpen daarom naar antidepressiva om hun dolfijnen welwillend en actief te houden voor shows. De actievoerders zijn ervan overtuigd dat het niet mogelijk is om in dolfinaria de essentie van dolfijnen te bestuderen, vermits die essentie er wordt vernietigd.

Europa eist ook dat de verblijven in dierentuinen zoveel mogelijk de natuurlijke omgeving benaderen. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft echter aangetoond dat het onmogelijk is om een leefomgeving als de oceaan na te bootsen. Niets kan de wind, de golven, de algen, de vissen, de immense ruimte en de druk van de dieptes nabootsen. Niets kan de jacht in teamverband en de verre reizen die migrerende zeezoogdieren maken, vervangen.

Ook de infrastructuur van het Brugse Boudewijn Seapark – waar vier van de zeven dolfijnen die er huizen in de vrije natuur werden geboren – is volstrekt ontoereikend om in de noden van de dieren te voorzien. Hun situatie is zo mogelijk zelfs nog driester dan die van lotgenoten in de omringende landen. Vermits het bassin overdekt is zien deze dieren immers nooit direct daglicht en ademen ze nooit buitenlucht. Dit gebrek aan noodzakelijke zorg uit zich in een zwakke gezondheid en een moeizame voortplanting. Sinds 2003 werd er slechts één zwangerschap succesvol volbracht in het Boudewijn Seapark en de in 2014 geboren baby Origi bezweek reeds na een week. Origi was de 22ste dolfijn die in het Boudewijnpark overleed.

10 Europese lidstaten (Oostenrijk, Cyprus, Ireland, Tsjechië, Slovakije, Estland, Letland, Hongarije, Polen en Luxemburg) hebben dolfinaria reeds verbannen. Ze vinden dat het houden van zeezoogdieren in gevangenschap niet meer ethisch te verantwoorden is in deze tijd.

Het protest in Brussel werd twee jaar geleden voor het eerst georganiseerd door Yvon Godefroid van Dauphins Libres en Annelies Mullens, een arts in de endocriene geneeskunde. In 2014 brachten ze bijgestaan door de dierenrechtenorganisatie Bite Back, 400 deelnemers uit negen verschillende Europese landen op de been. Dit jaar gaan ze aangesterkt met Sea Shepherd Belgium, BlueShark Conservation, de Nederlandse Dolphinmotion en dierenvriend acteur Pol Goossen voor een nog groter aantal.
De initiatiefnemers van de actie verwelkomen iedereen met een hart voor dieren, op zaterdag 27 juni om 14:00 op het terrein onder het Atomium te Brussel.

Meer informatie rond dolfijnachtigen in gevangenschap:
A Fall From Freedom trailer:

A Fall From Freedom film (met Franstalige ondertiteling): https://www.youtube.com/watch?v=p7kQYj2MgAY

Contactpersoon Nederlandstalig:
Annelies Mullens
Coördinator Bite Back Limburg en initiatiefneemster van de actie voor sluiting van Europese aquaria
0474/52.73.61 – annelies.mullens@jessazh.be
Contactpersoon Franstalig:
Yvon Godefroid
Oprichter Dauphins Libres en initiatiefnemer van de actie voor sluiting van Europese aquaria
0473/28.22.98 – dauphinlibre@gmail.com


Dauphins Libres strijdt voor de vrijlating van alle walvisachtigen internationaal en voor een dolfinariumvrij België sinds 1995. Dauphins Libres organiseerde in 1998 de allereerste Belgische actie voor de sluiting van het toenmalige dolfinarium in de Antwerpse Zoo. De organisatie onderzocht de omstandigheden in het aquarium en bracht aan het licht hoeveel dolfijnen er reeds gestorven waren. Met de hulp van Ric O’Barry (The Cove) en andere organisaties werd het dolfinarium uiteindelijk verplicht te sluiten. Sindsdien inventariseert en volgt Dauphins Libres de levens en levensomstandigheden van alle dolfijnen in Boudewijn Seapark, Marineland, Parc Astérix en Planète Sauvage. De vereniging voerde ook succesvolle campagnes in Quebec en Mauritius. Daarnaast is ze nog lid van de Franse ‘La Dolphin Connection’ en schrijft artikels voor hen.

Sea Shepherd Conservation Society is een onafhankelijke organisatie met als doel: wereldwijd beschermen van oceanen en zeeleven. Oceanen worden leeggevist, soorten zijn met uitsterven bedreigd. Er bestaan internationale verdragen en afspraken om natuur en oceanen te beschermen maar de plundering gaat onverminderd door omdat geen enkele instantie het naleven van de wetten en verdragen controleert. Sea Shepherd voert directe actie om de bestaande regelgeving te doen naleven.

Bite Back geeft voorlichting aan bedrijven en consumenten en vraagt hen om diervriendelijk te consumeren. Bovendien promoten wij actief veganisme, diervrije producten, diervriendelijke kleding en amusement waar geen dieren voor worden uitgebuit. Want dieren hebben een waarde op zich, ongeacht hun eventuele nut voor de mens.

BlueShark Conservation is een Belgische feitelijke vereniging die zich inzet voor de bescherming van de oceanen en zijn bewoners via het initiëren van specifiek gerichte projecten. In functie van haar missie werkt BlueShark vaak samen met nationale en internationale non-profitorganisaties en NGO’s en ze verleent deze instanties ondersteunende diensten tijdens hun campagnes voor een duurzaam gebruik van mariene ecosysteemdiensten. Daarnaast geeft BlueShark ook voorlichting via het publiceren van artikels, het verzorgen van lezingen betreffende de overbevissing van haaien en het doneren van fotografisch materiaal over de onderwaterwereld.

Dolphinmotion werkt actief tegen de uitbuiting van dolfijnachtigen en was de coördinator van de acties en rechtzaken rond de strijd om orka Morgan.

morgan-loro-parque-12-05

Morgan


Action internationale pour la fermeture des delphinariums en Europe

europe-demo-2015

freya

En mémoire de Freya, capturée en Islande et morte au Marineland d’Antibes le 20 juin 2015 à l’âge de 33 ans.

Communiqué de presse

Action internationale pour la fermeture des delphinariums en Europe

Ce samedi 27 Juin, les pelouses de l’Atomium de Bruxelles seront une nouvelle fois le théâtre d’une manifestation impressionnante. 5 groupes de défense des droits des animaux s’uniront pour exprimer leur mécontentement en formant avec leurs corps le mot LIBERTÉ et l’image d’un énorme dauphin.
Leur message s’adresse aux gouvernements des États membres de l’UE qui autorisent encore l’exploitation des delphinariums sur leur territoire.
La législation européenne interdit en principe l’utilisation commerciale des mammifères marins, mais prévoit une exception à des fins scientifiques ou éducatives. Les défenseurs des animaux considèrent cette clause comme un piège, estimant que le confinement des dauphins a une telle incidence sur leur comportement et détruisent à ce point leurs instincts naturels qu’ils ne peuvent contribuer valablement à des fins éducatives ou scientifiques.
En milieu naturel, les dauphins peuvent parcourir plus de 150 km par jour. Ils vivent et chassent au sein de réseaux sociaux complexes et intenses.

bruges-demo-2012-aquatic-jail

Le delphinarium de Bruges

Lorsqu’ils sont capturés ou qu’ils naissent dans des cuves en béton remplies d’eau chlorée, leur instinct de chasse se réduit à mendier des poissons morts qu’on leur jette après qu’ils aient exécuté des tours insensés. Cette vie monotone dans un espace clos affecte la santé mentale et physique des cétacés captifs.
Plusieurs delphinariums (à Nuremberg, notamment) ont donc recours à des tranquillisants et à des antidépresseurs pour garder leurs dauphins calmes et actifs pendant les spectacles.

L’Europe exige que les installations des zoos reproduisent aussi étroitement que possible l’environnement naturel des animaux captifs. Mais il est impossible de reproduire, même de loin, un milieu de vie tel que l’océan. Rien ne peut remplacer le vent, les vagues, les algues, les poissons ou imiter l’espace immense et la pression des profondeurs. Rien ne peut remplacer la chasse en groupe ni les lointains voyages que ces mammifères marins migrateurs effectuent.

L’infrastructure du Boudewijn Seapark à Bruges – dont 4 dauphins sur 7 sont nés en mer – est totalement insuffisante pour répondre aux besoins de ces animaux. Leur situation est encore pire que dans les pays voisins. Dans leur piscine sous dôme, ils ne voient jamais la lumière du jour et ils ne peuvent respirer l’air frais. Ce manque de soins essentiels se manifeste par une mauvaise santé et une reproduction laborieuse. Depuis 2003, une seule grossesse a été menée avec succès au Boudewijn SeaPark. Né en 2014, Origi est mort après seulement une semaine. C’était le 22ième dauphin à mourir au delphinarium de Bruges.

Roxanne-Origi1

Origi et Roxanne.

En France, où le Marineland d’Antibes dispose pourtant de bassins à ciel ouvert bien plus vastes que ceux de Bruges, l’orque Freya vient de mourir d’une longue maladie à l’âge de 33 ans, après 4 fausses-couches et un seul enfant viable.
A l’inverse, en Colombie britannique, l’orque Granny (J2) est âgée de 104 ans. Elle guide toujours ses enfants et ses petits-enfants à travers l’océan, de la Californie jusqu’au Canada, et peut encore couvrir 1.300 kilomètres en une semaine.

J2GrannyWithJ1Ruffles 5

Granny (J2) et son amie Ruffles (J1) de la Communauté des Orques Résidentes du Sud

10 Etats membres de l’Union Européenne (Autriche, Chypre, l’Irlande, la République tchèque, la Slovaquie, l’Estonie, la Lettonie, la Hongrie, la Pologne et le Luxembourg) ont déjà interdit les delphinariums. Ces pays estiment que le maintien de mammifères marins en captivité est désormais contraire à l’éthique du XXième siècle.

La première manifestation pour une Europe sans delphinariums a été organisée à Bruxelles en 2013 par Annelies Mullens, médecin endocrinologue et par Yvon Godefroid (Dauphins Libres), avec l’aide de La Dolphin Connection.
En 2014, ils ont également été aidés par l’organisation de défense des droits des animaux Bite Back. 400 participants venus de 9 pays européens se sont alors joints à cette manifestation.
Cette année, avec la coopération de Bite Back, Sea Shepherd Belgique, Blue Shark Conservation, Dolphin Motion (Pays-Bas) et l’acteur Pol Goossen, un grand ami des animaux, un nombre encore plus important de manifestants est attendu.

Les initiateurs de cette action accueillent toute personne ayant un coeur pour les animaux, le samedi 27 Juin à 14h00 sous l’Atomium à Bruxelles.
Plus d’informations sur les cétacés en captivité:
A Fall from Freedom (sous-titres : La Dolphin Connection)
https://www.youtube.com/watch?v=p7kQYj2MgAY


Contacts presse néerlandaise:

Annelies Mullens
Bite Back Limburg
0474 / 52.73.61 – annelies.mullens@jessazh.be

Katrien Vandevelde
Responsable média pour Sea Shepherd Belgique / Fondateur de Blue Shark
0473 / 39.51.30 – katrien.vandevelde@blueshark.be

Contacts presse francophone :
Yvon Godefroid
Dauphin Libres
0473 28 22 98 – dauphinlibre@gmail.com
Lire aussi : Il faut fermer tous les delphinariums d’Europe


Dauphins Libres lutte pour une Belgique sans delphinarium et contre la captivité des cétacés dans le monde depuis 1995. Il a notamment contribué à la fermeture du delphinarium du Zoo d’Anvers en 1999.

Bite Back fournit des informations aux entreprises et aux consommateurs et leur demande de consommer respectueusement les animaux. En outre, Bite Back encourage activement le végétalisme ainsi que l’usage de produits sans animaux, les vêtements et les divertissements conviviaux où les animaux ne sont pas exploités. Parce que les animaux ont une valeur en soi, indépendamment de leur utilité possible pour l’homme.

Sea Shepherd Conservation Society est une organisation indépendante dont le but est de protéger les océans de la planète et la vie marine. Les océans sont vidés de leurs poissons et les espèces marines sont menacées d’extinction. Il existe des traités et accords internationaux pour protéger la nature et les océans, mais le pillage se poursuit sans relâche, car aucune agence ne surveille l’application des lois et traités. Sea Shepherd mène une action directe pour faire respecter les règlements existants.

Blue Shark Conservation est une association non constituée en société belge dédié à la protection des océans et de ses habitants à travers le lancement de projets spécifiques ciblés. En fonction de ses missions, Blue Shark travaille souvent avec des organisations et des ONG à but non lucratif nationaux et internationaux, et leur fournit les services pour une utilisation durable de l’écosystème marin. En outre Blue Shark fournit également des informations par le biais de publication d’articles, de conférences sur la surpêche des requins et de don de matériel photographique sur le monde sous-marin.

Dolphin Motion travaille activement contre l’exploitation des cétacés et a été le coordinateur des actions et des poursuites judiciaires lors de la lutte pour l’orque Morgan.


Lire aussi :
27 juin 2015 : Fermons tous les delphinariums en Europe !

 

morgan-12-05

Morgan à Loro Parque

 D’après le texte de Katrien Vandevelde. Media Responsible Sea Shepherd Belgium/Founder Blue Shark Conservation


Coupe du Monde : des dauphins jouent au foot tous les jours !

nuremberg-zoo

A l’heure où le Mundial sature tous les médias, rappelons que les humains ne sont pas les seuls à jouer au ballon.
Des dauphins le font aussi, 2 ou 3 fois par jour, sous la contrainte de la faim et du dressage, lors de shows de cirque obscènes.

Rien qu’en Europe, dans 15 pays de l’Union, 34 delphinariums enferment plus de 300 petits cétacés, orques, dauphins, bélugas et marsouins. Ces mammifères marins nés pour l’océan libre alimentent une industrie du loisir formidablement lucrative.

dauphin-ballon
Il suffirait pourtant de modifier deux Directives européennes pour interdire à jamais ce marché criminel, qui se développe aujourd’hui dans le monde entier au prix de grandes souffrances.

Afin d’exiger de l’Union Européenne qu’elle mette fin aux delphinariums, une manifestation spectaculaire se tiendra au pied de l’Atomium le 28 juin 2014 à 14heures.

Ric O’Barry, ex-dresseur de dauphin Flipper et acteur principal du film «The Cove» sera présent en Belgique à cette occasion.

 

ric-japan-activist

Infos complémentaires :
https://freedolphinsbelgium.wordpress.com/2014/06/09/pour-une-europe-sans-delphinariums-manifestation-a-bruxelles/

 

atomium3-6-2014

Photo 1 :
En mer, aucun dauphin ne joue au ballon. Pourquoi montrer cela aux enfants ?
Ici, à Duisburg. Ivo, le joueur de foot, a été capturé en mer. Il a survécu à l’enfer du delphinarium d’Anvers avant d’échouer en Allemagne.

allemagne-duisburg1

Photo 2 :
Le delphinarium de Bruges est contraint par un avis de la Commission du Bien-être Animal d’élargir ses installations et de renforcer l’enrichissement environnemental de ses captifs. Au lieu de quoi, il acquiert aussitôt deux nouveaux dauphins et laisse mourir le vieux Beachie, malade des poumons et à moitié fou.
beachie-dolphin-scan

Photo 3 :
Cette orque du Marineland d’Antibes a les dents brisées à force de ronger les barreaux de sa cage. Il s’agit de Wikie, la mère de Moana (née par insémination artificielle) et de Keijo (né de l’inceste).

wikie-antibes-orque

Photo Hellen


A propos de la manifestation de 2013 :

http://rue89.nouvelobs.com/rue89-planete/2013/06/15/dauphins-orques-belugas-liberons-les-cetaces-captifs-243203

 

foot


For a dolphinaria-free Europe : demonstration in Brussels 2014

allemagne-duisburg1

On the 28th of June 2014, an important demonstration will take place in Brussels to demand the closure of all the dolphinaria in Europe.
This event will bring together hundreds of dolphin defenders from all around the world. They will meet at the Atomium around Ric O’Barry, the former trainer of Flipper and main actor of « The Cove », and they will demand – like last year – to urgently stop the slavery of cetaceans in Europe.

 

Ric_Marineland_Demo_Mike_Garrett_5-13

Currently, 15 countries within the EU are housing 34 dolphinaria, places that exhibit more than 300 small cetaceans, orcas, belugas, dolphins and porpoises. These places are selling circus shows to children, photo or contact sessions, therapies or «swimming with dolphins» sessions.

Annex A of the Directive No.338/97 of the European Council normally prohibits any commercial use of these marine mammals. But an exception exists in the text, an exception which allows their importation for scientific, educational or conservation purposes. This article should be suppressed, as dolphinaria do not contribute at all to science, education or protection of the species. EC Directive 1999/22 also requires – for all the animals in zoos – an environment that is as close as possible to the conditions of life in their natural environment.

belugas-valences

The most recent scientific research tells us that it is strictly impossible to give those cetaceans the exact same life than the one they have in the ocean. Nothing can imitate the wind, the waves, the algae, the fish, the space or the pressure in the depths. Nothing can replace the joy to be hunting together and to travel far.

Nothing can replace the complex and friendly societies of these marine creatures, with such a high intelligence and a deep sensitivity.
france-antibes-orca-2014-I

To keep these lucrative attractions in Europe these days encourages the emerging countries (China, Middle East, Iran, Iraq, Pakistan, Vietnam, Thailand) to open hundreds of new aquatic prisons and to increase the catches in Japan, Russia, Cuba, Mexico or the Solomon Islands.

thailand-pattaya-pink-dolphin

In the US, the film «Blackfish» is shaking SeaWorld and, with it, all the captivity industry. Certain schools refuse to send their kids to the delphinarium, rock stars boycott the shows, members of parliament suggest laws to ban captivity.

It is time for Europe to follow the same path and to put an end, once and for all, to this degrading industry, that inseminates dolphins like cattle, imprisons them in bare tanks and misinforms the public about the real life of cetaceans.

 

belgique-linda_06 copy

 

Informations :
https://www.facebook.com/events/754282354598398/

Petition
https://secure.avaaz.org/en/petition/All_dolphinaria_must_be_closed_in_Europe/

 

morgan-12-05Morgan in Loro Parque

 


Le Delphinarium de Bruges face à Bite Back

bite-back-bruges1Bite Back devant le Boudewijn Seapark

Une cinquantaine d’activistes de Bite back, une organisation de défense des droits des animaux, ont mené samedi une action à l’entrée du parc d’attractions Boudewijn Seapark de Bruges afin de dénoncer la captivité des dauphins.

« Nous ne voulons rien de moins que la fermeture » du parc, ont-ils fait savoir.
Les activistes ont distribué des tracts aux visiteurs pour les informer des conséquences qu’ont pour les dauphins la vie en captivité et la participation quotidienne à des spectacles aquatiques.

« Le dressage et les conditions de vie des dauphins les détraquent: en captivité, ils souffrent de maladies de la peau et de stress, deviennent fous et cela finit par mener à des actes d’auto-mutilation et à des comportements qui ne sont pas naturels », dénonce l’organisation. D’autres actions suivront bientôt, annonce Bite Back, qui a notamment reçu le soutien des ONG Sea Shepherd, qui a pour but la défense internationale des océans et de la vie marine, et Dauphins Libres, qui milite pour une Belgique sans delphinarium.
(Belga)

bite-back-presseLa delphine Roxanne et son dernier bébé

On notera d’abord avec étonnement que cette dépêche est illustrée par la photo de Roxanne et de son petit BS-TT-B1201, mort 4 jours après sa naissance, le 3 septembre 2012. Soit 3 enfants morts entre 2011 et 2012 pour cette malheureuse capturée en mer, et tant d’autres avant eux.

En bassin, les delphines sont comme des vaches reproductrices. On les insémine de la même manière. La loi l’autorise puisqu’elle concède aux delphinariums le statut de zoo et leur impose dès lors d’assurer la reproduction d’une espèce en danger en vue de sa sauvegarde et de son réintroduction. Le dauphin Tursiops truncatus n’est pourtant pas une espèce prioritaire selon l’IUCN et aucun né captif n’est jamais remis en mer. Quant aux recherches menées par Bruges, c’est de la plaisanterie.

bite-back-bruges9
BITE BACK est une courageuse association de défense animale qui opère principalement en Flandres et aux Pays Bas.
Elle a récemment menée une action au Dolfinarium de Hardewijk mais participait déjà à la grande manifestation de juillet 2004 devant celui de Bruges. Elle vient de lancer un site : http://www.voorvermaakzonderdieren.nl/ assorti d’une pétition.
Rappelons qu’il existe une seconde pétition en langue française sur Avaaz, adressée à Mme Laurette Onkelinx.

Il s’agit ici d’en finir avec les atermoiements de nos responsables politiques.  Depuis plus de 3 ans, une commission fédérale relative au bien-être des dauphins de Bruges discute en effet sur le fait de savoir si des cétacés enfermés toute leur vie sous un dôme obscure dans de petites piscines pleines d’eau chlorée, sont heureux.   

Octobre, c’est la morte saison qui commence. Très peu de visiteurs, des jeunes parents et leurs gosses à l’arrière, franchissant la grille du delphinarium entre une haie de manifestants. Pour nos dauphins physiquement adaptés au climat de la Floride ou des Caraïbes, une salle sombre et glacée, l’ennui atroce, les piscines vides aux murs nus parcourue sans fin, comme on marche dans sa cellule.
Comment Puck a-t-elle pu tenir si longtemps ? Et Roxanne ?
Beachie, lui, ne va pas bien. Le ciel et le vent marin du lagon de Hardewijk lui manque. Il respire mal. On le gave d’antibiotiques, avant et après le spectacle.
Yotta, qui faillit récemment mourir lorsque son bébé resta coincé mort dans son ventre, ne serait pas non plus au mieux de sa forme, selon certaines rumeurs. Et quant au Boudewijn Seapark lui-même, ce se serait encore pire.

aspro-ocio-palmitosAspro Ocio opère dans 8 pays d’Europe.

Aspro Ocio, la compagnie espagnole qui détient l’entreprise semble vouloir quitter le navire et lâcher cette attraction peu rentable et peu inventive. Qui la reprendra ?
Popsaland ? Le Studio 100 ? Pairi Daiza ? La tentation serait grande d’y investir alors des améliorations majeures dans l’environnement des dauphins, sous les applaudissements d’une foule qui voit déjà en ce zoo géant le sauveur des éléphants de cirques. Mais nous savons de source sûre que son directeur, M. Eric Domb, est un gestionnaire de parc animalier de la nouvelle génération. Il sait que son public est désormais très sensible au bien-être animal et se refuse donc à héberger des dauphins captifs.

delphinarium-de-bruges-en-ruinesLe bassin des otaries fuit : c’est la misère partout dans le parc

Studio1002
Popsaland est également un repreneur possible

Une loi récente, dont on attend les arrêtés d’application, interdit tout animal sauvage dans les cirques en Belgique. Un travail de fond mené par GAIA depuis bien des années. Cette décision n’est pas sans conséquence.
En effet, si les tigres et les lions (pourtant tous nés en captivité) ou bien les éléphants (le plus souvent capturés), ne peuvent plus être exhibés au public pour exécuter des tours, on se demande pourquoi les dauphins pourraient encore l’être.
3 des 6 prisonniers de Bruges sont nés dans le Golfe du Mexique. Les 3 autres sont nés sous le dôme obscure, zombies malades et dépressifs qui jamais de toute leur vie n’ont vu voler une mouette, entendu le ressac, ressenti la douceur du vent et du soleil ou la claque au poitrail des rouleaux que l’on fend.

Au XXième siècle, et alors que l’Inde vient de déclarer le dauphin « personne non-humaine dont la détention seule est une forme de maltraitance », la Belgique ne peut plus tolérer l’existence des delphinariums, quel qu’en soit l’attrait financier. Et il devrait en aller de même pour tous les pays d’Europe.

taiji-tursiops-massacre-17-12-2012Capture à Taiji

 

Lire aussi :

La vie de Beachie, dauphin reproducteur à Bruges (EN)

La vie de Beachie, dauphin reproducteur à Bruges (FR)

Il faut fermer le delphinarium de Bruges

Les 6 dauphins de Bruges

Pour une Europe sans delphinarium !

Bite Back contre les delphinariums

Aspro Ocio veut quitter le navire : les dresseurs sont inquiets

anneliese-and-her-son-Willem-at-BruggePhoto Arnaud Artnow

bite-back-bruges2

bite-back-bruges10

bite-back-bruges12

bite-back-bruges5

bite-back-bruges-final


La Marche pour les éléphants. 4/10/2013. Bruxelles.

marche-elephant-mutilation

Nous affrontons aujourd’hui la plus grande crise de braconnage de tous les temps. Chaque année, des dizaines de milliers d’éléphants sont abattus pour leur ivoire. Les braconniers tuent les éléphants de tous âges. Nous avons pu voir que parmi les plus récentes des expéditions illicites d’ivoire, on trouvait les défenses d’éléphants très jeunes.
De même, les rhinocéros sont tués à un rythme sans précédent en Afrique et en Asie. De nombreuses espèces et sous-espèces de rhinocéros ont déjà disparu ces  dernières années.

Les tigres sont chassés pour leur fourrure peaux et leurs os. Mais au fur et à mesure que leur espèce s’éteint, les lions d’Afrique sont en train de prendre leur place dans le commerce illégal d’espèces sauvages.
Et ce sont là que des espèces bien connues du public, du fait des grandes compagnies  de protection de la nature et les médias.
Mais il y a tellement d’autres encore !

Saviez-vous que chaque année, plus de 180.000 pangolins sont tués pour leur viande et leurs écailles ?
Saviez-vous que plus d’un million de serpents et de crocodiles sont tués chaque année pour fabriquer des chaussures, des ceintures, des portefeuilles et des sacs à main ? Saviez-vous que la Namibie et le Canada vendent des centaines de milliers de peaux de phoques et d’otaries chaque année ?
Chaque année, près de 2 millions de perroquets sont vendus et la Chine consomme à elle seule 150 millions d’hippocampes.

marche-Parrot-trade-in-W-AfricaPerroquet du Sénégal, le plus vendu de tous.

Le plus affligeant dans tout cela, c’est que personne n’a vraiment besoin d’ivoire, personne n’a vraiment besoin de corne de rhinocéros, d’ossements de lion, de peaux de serpents ou de peaux de phoques.  Personne n’a vraiment besoin d’un perroquet en cage.

marche-ivory-carving-car

Voiture plaquée ivoire

Notre monde devrait progresser au-delà de ce massacre de la faune, d’autant plus que nos enfants ne verront jamais ces espèces si le commerce continue. Nos organisations internationales ont échoué en matière de conservation de la faune. La CITES favorise le commerce de l’ivoire, la chasse à l’ours polaire et les trophées de chasse au lion. La CITES permet le commerce de rhinocéros vivants entre l’Afrique du Sud et la Chine.

marche-the-live-rhino-trade-from-south-africa-1

Pieter’s Blog (Lion Aid)

La CITES est une organisation régulant le commerce de la faune sauvage avec plus de 170 pays membres. La CITES est totalement inefficace pour prévenir ce trafic illicite et le promeut  au contraire en permettant ainsi à un commerce illégal de vendre et d’acheter légalement des milliers d’espèces ayant une valeur financière.

marche-wild-lionsUn être magnifique, une culture fascinante

Il faut que ce soit des gens comme nous, des citoyens, qui réclament la fin du commerce des espèces sauvages.
Les animaux ne sont pas une marchandise. Nous ne permettrons pas cela, nous n’en consommerons pas, et nous ne garderons plus le silence sur les pays qui en consomment.
Si ce que nous défendons ici n’est pas entendu de nos gouvernements, nous ne verrons plus de lion que dans un zoo, plus d’hippocampe que dans un aquarium et plus de perroquet que dans une cage.

march-elephantsincaptivity1L’éléphant survit mal au zoo et s’y reproduit peu

Si nous parvenons pas à faire entendre nos voix, nous devrons vivre avec des savanes silencieuses, des forêts silencieuses, des océans et des cieux vides.

Pieter Kat/ LionAid


marche-deforestation-report-finds-organized-crime-responsible-for-ninty-percentLa main du crime

INFOS
Marche Internationale pour les éléphants, les rhinocéros et les lions
Bruxelles, vendredi 4 octobre à 14 heures.
Place Victor Horta (Gare du Midi)

marche-octobre-4
Image Marie-France Rivière

Pétition pour réveiller la CITES

cites